velikost textu

Vliv albendazolu na aktivitu vybraných enzymů u tasemnice Hymenolepis diminuta

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv albendazolu na aktivitu vybraných enzymů u tasemnice Hymenolepis diminuta
Název v angličtině:
Effect of albendazole on the activity of selected enzymes in tapeworm Hymenolepis diminuta
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Andrea Krejzová
Vedoucí:
PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D.
Oponent:
Doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D.
Id práce:
208255
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
11. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Hymenolepis diminuta, enzymová aktivita, albendazol
Klíčová slova v angličtině:
Hymenolepis diminuta, enzyme activity, albendazole
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Andrea Krejzová Školitel: PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D. Název diplomové práce: Vliv albendazolu na aktivitu vybraných enzymů u tasemnice Hymenolepis diminuta Účinnost anthelmintik, používaných pro terapii onemocnění způsobených helminty, není vždy dostačující a v některých případech se setkáváme přímo s rezistencí na tato léčiva. Helminti, mezi něž patří i tasemnice, se dokáží toxickému vlivu anthelmintik bránit pomocí řady mechanismů. Mezi tyto mechanismy patří také enzymy metabolizující xenobiotika a transportní proteiny. Jsou-li enzymy metabolizující xenobiotika indukovány, může být účinnost terapie významně snižována. Vliv xenobiotika metabolizujících enzymů na vznik rezistence u řady helmintů je již znám a popsán. U tasemnic dosud tyto informace schází. Hlavním cílem této práce bylo stanovení vlivu albendazolu na aktivitu vybraných xenobiotika metabolizujících enzymů tasemnice krysí (Hymenolepis diminuta). Tasemnice byly inkubovány s albendazolem (1 μM a 10 μM) po dobu 24 hodin. Následně byly stanoveny v cytosolické, mikrosomální a mitochondriální frakci aktivity vybraných enzymů. V této práci jsme se zaměřili na aktivitu karbonylreduktasy, dvě isoformy aldoketoreduktasy (AKR1C a AKR1A1), katalasu, superoxid dismutasu, peroxidasu, glutathionreduktasovou aktivitu thioredoxin-glutathionreduktasy, glutathion-S-transferasu, UDP-glukuronosyltransferasu a UDP-glukosyltransferasu. Vliv albendazolu na aktivitu enzymů H. diminuta byl prokázán. Došlo ke zvýšení aktivity některých enzymů v cytosolické a mikrosomální frakci, a naopak ke snížení aktivity některých enzymů v mitochondriální frakci. Zvýšení aktivity těchto enzymů u H. diminuta po inkubaci s albendazolem podporuje hypotézu o spojitosti enzymů metabolizujících xenobiotika s lékovou rezistencí u tasemnic.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Andrea Krejzová Supervisor: PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D. Title of diploma thesis: Effect of albendazole on the activity of selected enzymes in tapeworm Hymenolepis diminuta The efficacy of anthelmintics used to treat diseases caused by helminths is not always sufficient, and in some cases, we are directly facing resistance to these drugs. Helminths, including tapeworms, are able to defend against the toxic effect of anthelmintics using several mechanisms. Xenobiotic metabolizing enzymes and transport proteins belong to these mechanisms. When xenobiotic metabolizing enzymes are induced, the efficacy of therapy may be significantly reduced. The effect of xenobiotic metabolizing enzymes on the drug resistance development has been already described in number of helminths. In tapeworms this information is still missing. Main aim of this study was to determine effect of drug albendazole on the activity of selected xenobiotic metabolizing enzymes in rat tapeworm (Hymenolepis diminuta). Tapeworms were incubated with albendazole (1 μM and 10 μM) for 24 hours. Then activities of selected enzymes in cytosol-like, microsome-like and mitochondria-like fractions were determined. This study is focused on activity of carbonylreductase, two isoforms of aldoketoreductase (AKR1C and AKR1A1), catalase, superoxide dismutase, peroxidase, glutathionereductase activity of thioredoxin-glutathionreductase, glutathione-S-transferase, UDP-glucuronosyltransferase and UDP-glucosyltransferase. The effect of albendazole on the activity of enzymes in H. diminuta has been demonstrated. The activity of some enzymes was increased in cytosol-like and microsome-like fractions, and on the contrary decreased in mitochondria-like fraction. Increased activity of these enzymes in H. diminuta supports the hypothesis that xenobiotic metabolizing enzymes participate in drug resistance development in tapeworms.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Andrea Krejzová 1.81 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Andrea Krejzová 127 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Andrea Krejzová 194 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D. 193 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. 283 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 113 kB