velikost textu

Praktické aspekty vysokosacharidové diety ve vrcholovém sportu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Praktické aspekty vysokosacharidové diety ve vrcholovém sportu
Název v angličtině:
Practical aspects of high-carbohydrate dieting in top sport
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kateřina Novotná
Vedoucí:
prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Lenka Kovářová, Ph.D.,MBA
Id práce:
208243
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF a VFN v Praze (11-00530)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Nutriční specialista (NNSP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Sportovní výživa, Vysokosacharidová dieta, Vzorový jídelníček
Klíčová slova v angličtině:
Sport nutrition, High-carbohydrate diet, Sample dietary guidelines
Abstrakt:
Abstrakt: Název práce: Praktické aspekty vysokosacharidové diety ve vrcholovém sportu Práce se zabývá tématem sportovní výživy, kdy po přehledném souhrnu aktuálních vědeckých obecně přijímaných doporučení se v praktické části opírá o ukázku současného stavu sportovní výživy na příkladu basketbalového družstva mužů a následně spojuje poznatky z teorie a výsledků analýzy jídelníčků současného výživového stavu souboru. Cílem analytické části práce bylo zjistit individuální a následně průměrné údaje sledovaného souboru, a to z hlediska makro i mikronutrientů prostřednictvím týdenního zápisu jídelníčku. Tato data byla statisticky zpracována pomocí programu Sportvital-Nutrition (http://www.bonfit.cz/), jehož databáze obsahuje nejúplnější informace o složení jednotlivých potravin a jídel a který umožňuje analýzu až 30 nutričních parametrů. Hlavním cílem aplikační části práce poté bylo na základě teoretických východisek a analýzy sebraných jídelníčků navrhnout a propočítat vzorový jídelníček na sedm vzorových dní pro vrcholové sportovce, a to na základě předem stanovených a definovaných kritérií. Těmito kritérii bylo dodržení zásad zdravé výživy, tedy především pestrost, pravidelnost a přiměřenost, dále vhodný poměr makroživin, a to s respektováním doporučení vysokosacharidové diety pro sportovce a také naplnění potřeb mikroživin, opět s přihlédnutím k vytváření jídelníčku pro vrcholové sportovce. Tento vzorový jídelníček byl poté také zanalyzován pomocí programu Sportvital-Nutrition a jeho nedostatky byly diskutovány a nabídnuty možnosti jejich řešení. Hlavní přínos této práce spatřujeme právě v propojení pro sportovce těžko uchopitelné teorie s praxí, která je jim lépe porozumitelná. Tato praktická část je promítnutá ve vzorovém jídelníčku, který nabízí konkrétní jídla s konkrétními propočty vázané na konkrétní den ve vzorovém týdnu. Závěrem je nutné zmínit, že naším cílem nebylo vytvořit dogma platné plošně pro všechny vrcholové sportovce, ale přiblížit aktuální trend a ukázat vhodný směr prostřednictvím praktické a lehce představitelné ukázky, jakou jídelníček bezpochyby je. Klíčová slova: Sportovní výživa, Vysokosacharidová dieta, Vzorový jídelníček
Abstract v angličtině:
Abstract: Topic: Practical aspects of high-carbohydrate dieting in top sport The topic of this thesis is sports nutrition. After a comprehensive summary of current scientific and generally accepted guidelines, the practical part is based on an example of the current state of sports nutrition in one concrete men's basketball team. Subsequently, the practical part combines the knowledge of theory and results of diet analysis of the current nutritional status in the team. The aim of the analytical part of the thesis was to find out the individual and subsequently average data of the monitored file through the registration of weekly eating diaries, both in terms of macro and micronutrients. These data were statistically processed using the program Sportvital-Nutrition (http://www.bonfit.cz/), whose database contains the most comperhensive information about the composition of individual foods and meals, allowing analysis of up to 30 nutritional parameters. The main aim of the application part of the thesis was to design and calculate a sample menu for seven whole days for top athletes based on predetermined and defined criteria based on theoretical background and analysis of collected eating diaries. These criteria were to follow the principles of healthy nutrition, i.e. primarily the variety, regularity and adequacy, as well as the appropriate ratio of macronutrients, with respect to the recommendations of the high- carbohydrate diet for athletes and also to meet the needs of micronutrients. This sample menu was also analysed using Sportvital-Nutrition program and its deficiency was discussed and solutions were offered. We see the main profit of this thesis in the connection of the theory, which is difficult and often hard understandable for the athletes, with practise, which is better understood by athletes. This practical part is shown in a sample menu that offers concrete meals with concrete calculations linked to a concrete day in the sample week. In conclusion, our goal was not to create a dogma valid across the board for all top athletes, but to bring the current trend closer and show the right direction through a practical and imaginable demonstration of a sample menu. Key words: Sport nutrition, High-carbohydrate diet, Sample dietary guidelines
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Novotná 1.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Novotná 275 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Novotná 101 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D. 131 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lenka Kovářová, Ph.D.,MBA 230 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby MUDr. Lukáš Zlatohlávek, PhD. 748 kB