velikost textu

Fyziologická výživa adolescentů a jejich informovanost o zásadách zdravého stravování

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fyziologická výživa adolescentů a jejich informovanost o zásadách zdravého stravování
Název v angličtině:
Physiological nutrition of adolescents and their knowledge of principles of healthy eating
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Anežka Fialová
Vedoucí:
MUDr. Jarmila Křížová
Oponent:
MUDr. Adela Krausová
Id práce:
208230
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF a VFN v Praze (11-00530)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Nutriční specialista (NNSP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
adolescence, adolescent, výživa, stravování, zdraví
Klíčová slova v angličtině:
adolescence, adolescent, nutrition, eating, health
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá tématem Fyziologická výživa adolescentů a jejich informovanost o zásadách zdravého stravování. Teoretická část práce představuje pojem adolescence a vysvětluje čím je toto období charakteristické. Řeší se problematika fyziologické výživy pro toto vývojové období a jsou zde uvedeny všechny potřebné složky výživy. Dále je zde rozebrána problematika stravování u adolescentů, rizika alternativních typů stravy a také rizika výskytu obezity a poruch příjmu potravy. Ve výzkumné části jsem zkoumala, jak jsou studenti střední školy informování o zásadách zdravé výživy. Tato část práce shrnuje výsledky získané kvantitativní metodou dotazníkového šetření. Ke zpracování bylo použito 45 vyplněných dotazníků. Respondenty tvořili studenti posledních ročníků pražského gymnázia. Hypotézami byly předkládány aspekty týkající se důležitých složek stravy. Výzkum představuje, jaké mají studenti o principech zdravé stravy vědomosti. Výsledky ukazují, že studenti jsou informováni jen v některých oblastech výživy a neprobíhá dostatečné podávání informací o této problematice v rámci školní výuky. Výsledky jsou relativně pozitivní, ale neměli bychom zapomínat na edukaci. Klíčová slova: adolescence, adolescent, výživa, stravování, zdraví
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis deals with the topic of Physiological nutrition of adolescents and their knowledge of healthy eating principles and habits. The theoretical part of this paper defines the term adolescence and explains the characteristics of this period in one’s life. It focuses on the physiological nutrition issue of this developmental period and all of the fundamental parts of nutrition are mentioned and studied. Another confronted issue is the problematic eating in adolescents, the risks alternative diets may bring, and the appearance of obesity and food intake disorders. In the practical part I investigated how informed Czech high school student are about the principles of healthy eating habits. The investigation sums up results of a quantitive method using a questionnaire. 45 high school students participated in the study; they were all in their last year of Czech high school. The hypotheses involved aspects of important components of the diet. The study presents the raw knowledge students obtain during their lives about a healthy diet. The results show that there are only a few areas of nutrition where the students are informed, nevertheless, there are other areas little to no information is passed on to the students inside the schools curriculum. In general, the results are reasonably positive, however, education should not be left aside. Key words: adolescence, adolescent, nutrition, eating, health
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anežka Fialová 761 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anežka Fialová 274 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anežka Fialová 166 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Jarmila Křížová 36 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Adela Krausová 177 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Hana Houšťková, CSc. 749 kB