velikost textu

Biologická aktivita alkaloidů Narcissus pseudonarcissus L. cv. Dutch Master (Amaryllidaceae)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Biologická aktivita alkaloidů Narcissus pseudonarcissus L. cv. Dutch Master (Amaryllidaceae)
Název v angličtině:
Biological activity of alkaloids from Narcissus pseudonarcissus L. cv. Dutch Master (Amaryllidaceae)
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Daniela Hulcová
Vedoucí:
Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D.
Oponenti:
doc. RNDr. Irena Valterová, CSc.
Doc. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D.
Konzultant:
PharmDr. Jakub Chlebek, Ph.D.
Id práce:
208229
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické botaniky (16-16130)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
4. Abstrakt Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické botaniky Kandidát: Mgr. Daniela Hulcová Školitel: Doc. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. Název disertační práce: Biologická aktivita alkaloidů Narcissus pseudonarcissus L. cv. Dutch Master (Amaryllidaceae) Klíčková slova: Narcissus pseudonarcissus L. cv. Dutch Master, Amaryllidaceae, alkaloidy, AChE, BuChE, POP, GSK-3β, biologická aktivita. Cibule z Narcissus pseudonarcissus L. cv. Dutch Master z čeledi Amaryllidaceae byly spolu s dalšími druhy rodu Narcissus podrobeny bio-guided studii. Tato studie hodnotila sumární alkaloidní extrakty z pohledu jejich cholinesterasové inhibiční aktivity. Navíc byly provedeny podrobné GC-MS analýzy za účelem identifikace jednotlivých složek. Na základě získaných výsledků byl vybrán Narcissus pseudonarcissus L. cv. Dutch Master jako vhodný zdroj širokého spektra amarylkovitých alkaloidů. Čerstvé cibule tohoto narcisu byly extrahovány ethanolem a sumární extrakt byl separován na jednotlivé frakce pomocí sloupcové chromatografie za využití oxidu hlinitého a silikagelu jako stacionární fáze. Následně byla provedena stupňovitá eluce, kde mobilní fází byla směs různých poměrů benzín - chloroform a chloroform - ethanol. Některé frakce bylo nutno opakovaně rozdělit pomocí sloupcové chromatografie. Následovala preparativní TLC a krystalizace, pomocí nichž byly izolovány čisté látky. Chemická struktura získaných látek byla určena pomocí spektrometrických technik (MS, 1D- a 2D-NMR analýzy, optická otáčivost) a porovnáním získaných dat s literaturou. Z čerstvých cibulí bylo izolováno 21 již známých látek a jeden nový alkaloid (narcimatulin). Alkaloidy izolované v dostatečném množství byly podrobeny testování na různé biologické aktivity spojené s možnou terapií Alzheimerovy choroby a nádorových onemocnění (inhibice vůči AChE, BuChE, POP, GSK-3β, AKR3C1, cytotoxicita). Cholinesterasová inhibiční aktivita byla stanovena in vitro spektrofotometrickou modifikovanou Ellmanovou metodou. Inhibice POP byla stanovena za využití Z-Gly-Pro-p-nitroanilidu jako substrátu. Pro stanovení inhibiční aktivity vůči GSK-3β byla použita in vitro luminiscenční metoda podle Baki et al. (2007). Některé z izolovaných látek vykázaly zajímavou biologickou aktivitu. Za zmínku z hlediska inhibice lidských cholinesteras stojí mimo galanthaminu, u kterého je tato vlastnost známá, i homolykorin s následujícími hodnotami inhibice AChE IC50 = 64 ± 4 μM, BuChE IC50 = 151 ± 20 μM. Velmi slibné výsledky prokázala i nově izolovaná látka narcimatulin, která má silný inhibiční potenciál vůči BuChE IC50 = 5.90 ± 0.23 μM. Tato látka dále velice dobře inhibuje také POP IC50 = 29,2 ± 1,0 μM a GSK-3β IC50 = 20,7 ± 2,4 μM. Zajímavou inhibiční aktivitu vůči GSK-3β vykázaly i masonin IC50 =27,9 ± 0,8 μM a karanin IC50 = 30,8 ± 0,3 μM. Rostlina Narcissus pseudonarcissus cv. Dutch Master je na základě získaných výsledků zajímavým zdrojem Amaryllidaceae alkaloidů.
Abstract v angličtině:
5. Abstract Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Botany and Ecology Candidate: Mgr. Daniela Hulcová Supervisor: Doc. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. Title of Doctoral Thesis: Biological activity of alkaloids Narcissus pseudonarcissus L. cv. Dutch Master (Amaryllidaceae) Keywords: Narcissus pseudonarcissus L. cv. Dutch Master, Amaryllidaceae, alkaloids, AChE, BuChE, POP, GSK-3β, biological activity. Bulbs of Narcissus pseudonarcissus L. cv. the Dutch Master of the Amaryllidaceae family, along with other species of the genus Narcissus, was subjected to a bio-guided study. This study evaluated summary alkaloid extracts using spectrophotometric Ellmans method and GC-MS analysis as a possible source of biologically active Amaryllidaceae alkaloids. Narcissus pseudonarcissus L. cv. Dutch Master was selected as a suitable source for isolation of alkaloids. The fresh bulbs of this daffodil were extracted with ethanol and the crude extract was separated into individual fractions by column chromatography using alumina and silica gel as a stationary phase. Subsequently a stepwise elution was performed, where the mobile phase was a mixture of different ratios of petrol - chloroform and chloroform - ethanol. Some fractions had to be repeatedly partitioned by column chromatography. This was followed by preparative TLC and crystallization by which pure compounds were isolated. The chemical structures of the obtained substances were determined by spectrometric techniques (MS, 1D- and 2D-NMR analysis, optical rotation) and by comparison of the obtained data with the literature. From the fresh bulbs, 21 already known substances and one new alkaloid (narcimatulin) were isolated. Alkaloids isolated in sufficient amount were tested for various biological activities associated with possible therapy of Alzheimer's disease and cancer (inhibition against AChE, BuChE, POP, GSK-3β, AKR3C1, cytotoxicity). Cholinesterase inhibitory activity was determined in vitro by the spectrophotometric modified Ellmans method. POP inhibition was determined using Z-Gly-Pro-p-nitroanilide as a substrate. To determine inhibitory activity against GSK-3β, an in vitro luminescence method was used according Baki et al. (2007). Some of the isolated compounds showed an interesting biological activity. Galanthamine is known for its anticholinesterase activity. It is worth to mention also homolycorine, where for AChE IC50 = 64 ± 4 μM and for BuChE IC50 = 151 ± 20 μM. Very promising results have also been demonstrated by the newly isolated compound narcimatuline, which has a strong inhibitory potential against BuChE IC50 = 5.90 ± 0.23 μM. This compound also very well inhibits POP IC50 = 29.2 ± 1.0 μM and GSK-3β IC50 = 20.7 ± 2.4 μM. Interesting inhibitory activity against GSK-3β was also shown by masonine IC50 = 27.9 ± 0.8 μM and caranine IC50 = 30.8 ± 0.3 μM. Plant Narcissus pseudonarcissus cv. Dutch Master, based on the results, is an interesting source of alkaloids.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Daniela Hulcová 3.58 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Daniela Hulcová 806 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Daniela Hulcová 808 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. 374 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Irena Valterová, CSc. 785 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D. 791 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 383 kB