velikost textu

Analýza liekových problémov potenciálne vedúcich k hospitalizácii u geriatrických pacientov

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza liekových problémov potenciálne vedúcich k hospitalizácii u geriatrických pacientov
Název v češtině:
Analýza lékových problémů potenciálně vedoucích k hospitalizaci u geriatrických pacientů
Název v angličtině:
The analysis of drug-related problems potentially leading to hospitalization among geriatric patients
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Zuzana Očovská
Vedoucí:
Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
Oponent:
PharmDr. Petra Thomson
Id práce:
208227
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
lékový problém, hospitalizace, explicitní kritéria, implicitní kritéria, MAI index, Beersova kritéria, STOPP/START kritéria
Klíčová slova v angličtině:
drug-related problem, hospitalization, explicit criteria, implicit criteria, MAI index, Beers criteria, STOPP/START criteria
Abstrakt:
ABSTRAKT Kandidát: Zuzana Očovská1 Školiteľ: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.1 Konzultant: PharmDr. Martina Maříková2 1 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra sociálnej a klinickej farmácie 2 Fakultná nemocnica v Hradci Králové, Nemocničná lekáreň, Vedúca oddelenia klinickej farmácie Názov diplomovej práce: Analýza liekových problémov potenciálne vedúcich k hospitalizácii u geriatrických pacientov Hospitalizácie z dôvodu liekových problémov predstavujú závažný klinický problém, ktorý má významné ekonomické dôsledky. Obzvlášť starší pacienti sú náchylný k liekovým problémom z dôvodu častej polyfarmácie a s vekom-súvisiacich zmien farmakokinetiky a farmakodynamiky. Cieľom teoretickej časti tejto diplomovej práce bolo predstaviť problematiku liekových problémov a načrtnúť výsledky štúdií zaoberajúcimi sa poliekovými hospitalizáciami u geriatrických pacientov. Cieľom praktickej časti bolo určenie prevalencie liekových problémov potenciálne vedúcich k hospitalizácií na geriatrické oddelenie a identifikácia najčastejších liekových skupín zodpovedných za tieto liekové problémy. Počas šiestich mesiacov bolo retrospektívne hodnotených 200 hospitalizácií na geriatrickom oddelení III. internej gerontometabolickej kliniky Fakultnej nemocnice v Hradci Králové s cieľom určiť či hospitalizácia bola z dôvodu liekového problému. Identifikované liekové problémy boli následne klasifikované podľa PCNE klasifikácie. Výsledná prevalencia poliekových hospitalizácií bola 11,5 %. Väčšina liekových problémov (83 %) bola klasifikovaná ako nežiadúce lieková príhoda. Súvisiacimi dôsledkami bolo krvácanie a narušenie elektrolytovej rovnováhy. Najčastejšími liekovými skupinami, ktoré sa súviseli s liekovými problémami boli antitrombotiká a diuretiká nasledované liečivami s účinkom na renín-angiotenzínový systém. Výsledky tiež naznačujú, že vek nie je až tak dôležitým ako počet užívaných liečiv v predikcii rizika hospitalizácie súvisiacej s liečivami u geriatrických pacientov. Táto práca poukazuje na rizikové liekové skupiny potenciálne súvisiace s hospitalizáciami u geriatrických pacientov. Limitáciou je, že niektoré aspekty ako je lieková adherencia, samoliečba a režimové opatrenia neboli hodnotené. Kľúčové slová: liekové problémy, hospitalizácie, explicitné kritériá, implicitné kritériá
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Candidate: Zuzana Očovská1 Supervisor: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.1 Consultant: PharmDr. Martina Maříková2 1 Department Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University 2 University Hospital Hradec Králové, Hospital Pharmacy, Head of the Division of Clinical Pharmacy Title of the master thesis: The analysis of drug-related problems potentially leading to hospitalization among geriatric patients Hospital admissions due to drug-related problems (DRPs) represent a relevant clinical issue with significant economic consequences. Polypharmacy and age-related pharmacokinetic and pharmacodynamic changes make elderly patients particularly prone to develop DRP. The aim of the theoretical part of this thesis was to introduce the issue of drug-related problems and to outline the results of previous studies concerning drug-related hospitalizations among geriatric patients. The aim of the practical part was to determine the prevalence of DRP potentially leading to hospitalization and to identify the most common medication classes involved in these DRPs. Over the period of six months 200 admissions to geriatric ward of III. Internal Gerontometabolic Clinic of University Hospital Hradec Králové have been retrospectively evaluated in order to determine whether the hospitalization was potentially drug-related. The identified DRPs were consequently classified according to PCNE classification. The overall prevalence of drug-related hospitalizations was 11.5 %. The majority of DRP (83 %) were classified as adverse drug event. The associated outcomes were bleeding and electrolyte disturbances. Antithrombotics and diuretics were the most common medication classes associated with DRPs, followed by drugs acting on renin–angiotensin system. The results also indicate that age might not be as important as the number of drugs taken when predicticting the risk of drug-related hospitalization to geriatric ward. This thesis reveals high-risk medication classes potentially associated with hospital admissions among geriatric patients. The limitation is that certain aspects like medication adherence, self-medication, dietary and hydration habits were not assessed. Key words: drug-related problem, hospitalizations, explicit criteria, implicit criteria
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Očovská 1.96 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Očovská 102 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Očovská 99 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. 271 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Petra Thomson 288 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 278 kB