velikost textu

Stanovení markerů epiteliálně mezenchymální tranzice (EMT) u buněk in vitro

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stanovení markerů epiteliálně mezenchymální tranzice (EMT) u buněk in vitro
Název v angličtině:
Detection of epithelial-mesenchymal transition markers (EMT) in cells in vitro
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Petr Špaček
Vedoucí:
Doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D.
Oponent:
Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc.
Konzultant:
RNDr. Věra Králová, Ph.D.
Id práce:
208221
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biochemických věd (16-16160)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
15. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Petr Špaček Školitel: Doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Konzultant: RNDr. Věra Králová, Ph.D. Název diplomové práce: Stanovení markerů epiteliálně mezenchymální tranzice (EMT) u buněk in vitro Epiteliálně mezenchymální tranzice (EMT) je proces, během, kterého vznikají pohyblivé mezenchymální buňky z nepohyblivých epiteliálních buněk. Fyziologicky, EMT hraje důležitou roli během embryonálního vývoje a hojení ran. Ztráta kontroly nad tímto mechanismem může vést k fibróze a nádorové progresi. Pohyblivé mezenchymální buňky mohou pronikat přes bazální mebránu, dostávají se do krevního řečiště a jsou tak zánášeny do dalších tkání. Tranzice je regulována EMT markery. Tyto markery obsahují široké spektrum proteinů zahrnujících povrchové proteiny (E-kadherin, N-kadherin), cytoskeletální proteiny (vimentin), mikroRNA (miR 200) a transkripční faktory (Snail, Twist). V této studii byla exprese EMT markerů měřena pomocí RT-PCR a Western blottingu. Schopnost migrovat byla hodnocena v reálném čase analýzou za použití systému x-CELLigence. Dva znamé spouštěče EMT, StemXVivo™ EMT Inducing Media Supplement (IS) a TGF– β, byly porovnávány na lidských orálních nádorových buněčných liniích DOK a H376. TGF-β se ukázal jako více efektivní, zejména v koncetraci 5 ng/ml, v porovnání s IS. Citlivější k TGF-β indukci byla nádorová buněčná linie DOK.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Petr Špaček Supervisor: Doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Consultant: RNDr. Věra Králová, Ph.D. Title of diploma thesis: Detection of epithelial-mesenchymal transition (EMT) markers in cells in vitro Epithelial-mesenchymal transition (EMT) is a process during which motile mesenchymal-like cells develop from non-motile parent epithelial cells. Physiologically, EMT plays important roles during embryonic development and wound healing. Loss of control over this mechanism can lead to fibrosis and cancer progression. Motile mesenchymal-like cells can pass through the basal lamina, get into the blood vessels and spread to distant tissues. Transition is regulated by EMT biomarkers. The biomarkers comprise wide spectrum of proteins, including cell surface proteins (E-cadherin, N-cadherin), cytoskeletal proteins (vimentin), microRNA (miR 200) and transcription factors (Snail, Twist). In this study, expression of EMT biomarkers was evaluated using RT-PCR and Western blotting. The ability to migrate was assessed using real-time analysis with the x-CELLigence system. Two known triggers of EMT, the StemXVivo™ EMT Inducing Media Supplement (IS) and TGF-β, were compared in human oral cancer cell lines DOK and H376. TGF-β has been shown as more effective, especially in 5 ng/ml concentration, in comparison with IS. More sensitive to the TGF-β treatment was the cancer cell line DOK.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Petr Špaček 2.63 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Petr Špaček 299 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Petr Špaček 291 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. 277 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. 277 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 289 kB