velikost textu

Vztah mezi menstruačním cyklem a bažením po návykových látkách u klientek v rezidenční léčbě.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vztah mezi menstruačním cyklem a bažením po návykových látkách u klientek v rezidenční léčbě.
Název v angličtině:
The relation between the menstrual cycle and craving for addictive substances among the female clients of residential treatment.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Bártková
Vedoucí:
PhDr. Pavla Doležalová
Oponent:
MUDr. Jakub Minařík
Id práce:
208215
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze (11-00611)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Adiktologie (BADI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Menstruační cyklus, ženy, craving, rezidenční léčba
Klíčová slova v angličtině:
menstrual cycle, women, craving, residential treatment
Abstrakt:
Abstrakt Ve vzniku závislosti a v užívání drog jsou rozdíly mezi pohlavími. Jednou z příčin rozdílů je vliv ženských pohlavních hormonů, estrogenu a progesteronu. Jejich hladiny v těle mohou ovlivňovat jak subjektivní účinky drog, tak i bažení a riziko relapsu během procesu léčby závislosti a abstinence. Cílem práce je prozkoumání vlivu menstruačního cyklu na bažení po návykové látce a snaha zmapovat, v jakém období menstruačního cyklu se craving objevuje u žen nejčastěji. Pro výzkum byl použit kvalitativní design, jako metoda byly použity polostrukturované rozhovory s ženami v rezidenční léčbě závislosti (terapeutické komunitě a psychiatrické léčebně). Výzkumný soubor tvořilo 13 respondentek. S dvouměsíčním odstupem byly realizovány dva polostrukturované rozhovory. Data byla analyzována pomocí metody vytváření trsů. Výsledky poukazují na existenci vztahu mezi menstruačním cyklem a bažením po návykových látkách. I přestože jsou odpovědi respondentek ambivalentní, nejčastějšími spouštěči bažení jsou nepříjemné emoce, které se u nich ve vyšší míře objevují v období před začátkem menstruace. Méně, než polovina respondentek však uvádí přímou souvislost mezi bažením a obdobím před menstruací. Zjištění jsou v souladu s některými zahraničními studiemi prezentovanými v teoretické části práce, což svědčí o možné platnosti fenoménu také v České republice. Klíčová slova: menstruační cyklus, ženy, craving, rezidenční léčba
Abstract v angličtině:
Abstract: There are sex differences in the emergence of addiction and drug use. One of the causes of the differences is the effect of female sex hormones, estrogen and progesterone. Their levels in the body can affect both the subjective effects of drugs, as well as craving and the risk of relapse during the addiction treatment process and abstinence. The aim of this work is to examine the influence of the menstrual cycle on craving for addictive substances and to try to map in what period of the menstrual cycle craving occurs most often for women. As a research qualitative design was used, semi-structured interviews with women in residential treatment of addiction (therapeutic community and psychiatric hospital) were used as a method. The research sample consisted of 13 respondents. Two semi-structured interviews were conducted two months apart. Data were analyzed using the tuft creation method. The results point at the existence of a relationship between menstrual cycle and substance craving. Even though the respondents' answers are ambivalent, the most common triggers of craving are unpleasant emotions that occur more frequently in the period before menstruation begins. However, less than half of the respondents report a direct link between craving and the period before menstruation. The findings are in accordance with some of the foreign studies presented in the theoretical part of the thesis, which indicates the possible validity of the phenomenon also in the Czech Republic. Key words: menstrual cycle, women, craving, residential treatment
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Bártková 752 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Bártková 88 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Bártková 85 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Pavla Doležalová 301 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Jakub Minařík 263 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Roman Gabrhelík, PhD. 749 kB