velikost textu

Tematický atlas Církve adventistů sedmého dne

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tematický atlas Církve adventistů sedmého dne
Název v angličtině:
Thematic atlas of the Seventh-day Adventist Church
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Daniela Valchářová
Vedoucí:
RNDr. Jakub Lysák
Oponent:
Mgr. Kateřina Novotná
Id práce:
208210
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
tematický atlas, tematická kartografie, Církev adventistů sedmého dne
Klíčová slova v angličtině:
thematic atlas, thematic cartography, Seventh-day Adventist Church
Abstrakt:
Abstrakt Hlavním cílem práce je tvorba tematického atlasu Církve adventistů sedmého dne, který prostřednictvím map zobrazuje základní informace o církvi a je doplněn texty, obrázky a grafy. Dílčími cíli je získat vhodná prostorová data týkající se CASD a zpracovat je vhodnými metodami tematické kartografie do podoby map. Teoretická část práce je zaměřena na představení CASD a shrnutí odborné literatury zabývající se tematickou kartografií. Tyto poznatky jsou v praktické části uvedeny do praxe a výstupem práce je samotný tematický atlas Církve adventistů sedmého dne vytvořený v softwaru ArcMap a InDesign. Klíčová slova: tematický atlas, kartografie, náboženství, Církev adventistů sedmého dne, ArcGIS
Abstract v angličtině:
Abstract The main aim of the thesis is to create a thematic atlas of the Seventh-day Adventist Church to describe essential information about the Church through maps which are accompanied by texts, pictures and graphs. Partial goals are to obtain suitable spatial data related to the Seventh-day Adventist Church and to use thematic cartography methods which finally formed related maps. The theoretical part of the thesis is focused on the presentation of the Seventh-day Adventist Church and the summary of literature dealing with thematic cartography. These findings are put into practice in the practical part and the output of the thesis is the thematic Atlas of the Seventh-day Adventist Church created in ArcMap and InDesign softwares. Keywords: thematic atlas, cartography, religion, Seventh-day Adventist Church, ArcGIS
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Daniela Valchářová 1.59 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Daniela Valchářová 22.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Daniela Valchářová 179 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Daniela Valchářová 173 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jakub Lysák 76 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Novotná 95 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. Tomáš Bayer, Ph.D. 152 kB