velikost textu

Pozornost žáků středních škol během procesu učení při použití špuntů do uší

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pozornost žáků středních škol během procesu učení při použití špuntů do uší
Název v angličtině:
Attention of high school students with the use of earplugs during the learning process
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Pavlína Doležalová
Vedoucí:
Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D.
Oponent:
PhDr. David Čáp
Id práce:
208196
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pozornost|učení|děti|koncentrace|školní věk|kognitivní funkce|špunty do uší|paměť
Klíčová slova v angličtině:
attention|learning|children|concentration|school age|cognitive function|earplugs|memory
Abstrakt:
Abstrakt Pozornost je komplexní schopností, která se významným způsobem podílí na procesu záměrného učení. Tato práce se na teoretické úrovni věnuje druhům a teoriím pozornosti, které souvisí s efektivním zvládáním školních nároků. Konkrétněji se zaměřuje na vývojové období staršího školního věku a adolescence, tedy na středoškolské žáky. Práce analyzuje výsledky vědeckých studií, které se zabývaly výzkumy pozornosti a jejích vlastností (jako je stabilita, koncentrace či selektivita). Práce je zaměřena na zkoumání toho, zda nenáročná kompenzační pomůcka – zde jsou to špunty do uší – může zlepšit soustředění a stabilitu pozornosti během učení. Dále práce stručně zmiňuje i fyziologický základ fungování tohoto kognitivního procesu. Závěr teoretické části práce mapuje aktuální možnosti diagnostiky pozornosti, zvláště pak u dětí a dospívajících. Okrajově jsou v ní zmíněny i vybrané poruchy pozornosti (např. ADD, ADHD), které (nejen) s učením úzce souvisejí. V empirické části práce je popsán kvantitativní výzkum, v němž je využito několik různých testů pozornosti. Výzkumná otázka zní, zda a jak se liší pozornost (konkrétně soustředění) a případně i výkon žáků středních škol, kteří při procesu záměrného učení použili či nepoužili špunty do uší, aby došlo ke snížení vnímání rušivých elementů z okolí. Výzkum probíhal na české populaci nacházející se ve věkové kategorii zhruba od třinácti do devatenácti let. Cílem této práce není orientovat se na patologii související s pozorností. K pozornosti je zde přistupováno jako k mentálnímu procesu, jež je nezbytný například pro přenesení důležitých informací do pracovní paměti, která je pro učení velmi důležitá. Předpokládáme využití zjištěných dat nadále v praxi například u dětí s ADHD, kterým by výsledky mohly ulehčit fungování v rámci některých fází učení nebo obecně při plnění úkolů vyžadujících vyšší míru soustředění. Klíčová slova: Pozornost, učení, děti, koncentrace, školní věk, kognitivní funkce, špunty do uší, paměť
Abstract v angličtině:
Abstract Attention is a complex ability, which significantly contributes to the process of intentional learning. On the theoretical level, this thesis focuses on the types and theories of attention related to the effective management of school demands. More specifically, it focuses on the development period of older school age and adolescence, i. e. secondary school pupils. The paper analyzes the results of scientific studies that have been focused on the research of attention and its properties (e.g. stability, concentration or selectivity). The work is focused on examining whether a low-cost compensation aid – here earplugs – can improve concentration and stability of attention during learning. Furthermore, the work briefly mentions the physiological basis of the functioning of this cognitive process. The conclusion of the theoretical part of the paper maps the current possibilities of diagnostics of attention, especially in children and adolescents. There are also sporadic mentions of selected attention disorders (e.g. ADD, ADHD), which are closely related (not only) to learning. In the empirical part of the thesis, a quantitative research is described, using several different tests of attention. The research question is whether and how the attention (concentrating) and, where appropriate, the performance of pupils of secondary schools differs in relation to them using or not using earplugs in the process of intentional learning in order to reduce disturbing elements from the environment. The research is conducted on the Czech population within the age category from about thirteen to nineteen years. It is not the aim of this work to focus on the pathology related to attention. Attention is considered here as a mental process necessary, for example, for the transfer of important information to the working memory, which is very important for learning. We assume this data could in practice be used to help, for example, children with ADHD to reach satisfying results easier in some learning phases or in general when performing tasks requiring a higher level of concentration. Keywords: Attention, learning, children, concentration, school age, cognitive function, earplugs, memory
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavlína Doležalová 1.32 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Pavlína Doležalová 678 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Pavlína Doležalová 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Pavlína Doležalová 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D. 258 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. David Čáp 94 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. 152 kB