velikost textu

Trestněprávní a kriminologické aspekty trestného činu znásilnění

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestněprávní a kriminologické aspekty trestného činu znásilnění
Název v angličtině:
Criminal and Criminological Aspects of the Rape Crime
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tereza Koukalová
Vedoucí:
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Id práce:
208181
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
znásilnění, trestní právo, kriminologie
Klíčová slova v angličtině:
rape, criminal law, criminology
Abstrakt:
Trestněprávní a kriminologické aspekty trestného činu znásilnění Abstrakt Diplomová práce se zabývá trestným činem znásilnění ve smyslu ustanovení § 185 trestního zákoníku. Práce analyzuje trestněprávní, jakož i kriminologickou rovinu tohoto trestného činu, pročež je rozdělena do dvou částí. Ambicí diplomantky nebylo podání vyčerpávajícího a všezahrnujícího výkladu, nýbrž umožnit čtenáři práce komplexní pochopení problematiky tohoto trestného činu, a to způsobem, který by umožnil náhled do této oblasti trestního práva rovněž osobám bez jeho hlubší znalosti. První část práce je věnována trestněprávním aspektům trestného činu znásilnění a pojednává o historickém vývoji tohoto trestného činu od samého počátku civilizované společnosti a jeho vlivu na současnou právní úpravu. V rámci kapitoly věnující se současné úpravě skutkové podstaty trestného činu znásilnění je potom pojednáno o jejích základních znacích, okolnostech podmiňujících použití vyšší trestní sazby a o vývojových stadiích. Následně je v práci okomentována problematika trestného činu sexuálního nátlaku a trestného činu pohlavního zneužití a jejich podobností s trestným činem znásilnění, jakož i významné rozdíly mezi nimi. Druhá část práce je věnována kriminologickým aspektům trestného činu znásilnění a věnuje se v prvé řadě úvodu do samotné mravnostní kriminality, jíž je trestný čin znásilnění součástí. Dále je zde pojednáno o pachatelích, obětech a jejich charakteristických znacích, dle nichž si čtenář může udělat úsudek o typickém pachateli, jakož i typické oběti tohoto trestného činu. V rámci kapitoly o oběti je rovněž okomentována problematika primární a sekundární viktimizace. Poslední kapitola kriminologické části je věnována Istanbulské úmluvě a otázkám s ní spojeným. Po krátkém úvodu, kde jsou rozebrány události s úmluvou související jsou zde zejména analyzovány argumenty pro a proti jejímu přijetí spolu s osobami za nimi stojícími. V závěru kapitoly jsou potom poskytnuty návrhy de lege ferenda, jakož i pohled diplomantky na tuto problematiku, který po rozsáhlém rozboru jejích možných dopadů provází značné pochybnosti ohledně otázky ratifikace úmluvy. Klíčová slova: znásilnění, trestní právo, kriminologie
Abstract v angličtině:
Criminal and Criminological Aspects of the Rape Crime Abstract This master thesis deals with the crime of rape within the meaning of Section 185 Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code. The thesis analyses the criminal as well as criminological aspects of this crime and is therefore divided into two parts. The aim of the author of this master thesis was not to give a complete and all-inclusive interpretation of the crime of rape, but rather to give the reader a comprehensive understanding of the problem of this crime in a way that would as well as an informed reader allow so people without a deeper knowledge of this area of criminal law. The first part of the thesis is devoted to the criminal aspects of the crime of rape and deals with the historical development of this crime from the very beginning of civilized society and its influence on the contemporary legislation. The chapter dealing with the current regulation of the crime of rape then discusses its basic features, the aggravating circumstances and the developmental stages. Subsequently, the thesis deals with the issue of the crime of sexual coercion and the crime of sexual abuse and their similarities to the crime of rape, as well as significant differences between them. The second part of the thesis is devoted to the criminological aspects of the crime of rape and deals first with the introduction to the moral crime itself, of which the crime of rape is a part. Furthermore, the offenders, victims and their characteristics are discussed, according to which the reader can form an opinion on the typical offender as well as the typical victim of this crime. The chapter on victims also deals with the issue of primary and secondary victimization. The last chapter of the criminological part is devoted to the Istanbul Convention and related issues. After a brief introduction, the events related to the Convention are discussed and the arguments for and against its acceptance along with the persons behind them are analysed. At the end of the chapter, there are also proposals de lege ferenda, as well as the author’s view on this issue, which, after extensive analysis of its possible impacts, is accompanied by considerable doubts about the issue of ratification of the Convention. Keywords: rape, criminal law, criminology
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Koukalová 2.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Koukalová 141 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Koukalová 121 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 504 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 122 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 152 kB