text size

Důsledky porušení předpisů o dokazování pro účinnost důkazů

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Důsledky porušení předpisů o dokazování pro účinnost důkazů
Titile (in english):
The Consequences of Breaching the Rules of Evidence for the Effectiveness of the Evidence
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Jan Zelenka
Supervisor:
JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.
Opponent:
JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
Thesis Id:
208159
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Criminal Law (22-KTP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
29/05/2020
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
dokazování v trestním řízení, neúčinnost důkazů, doktrína plodů z otráveného stromu
Keywords:
evidence in criminal procedure, ineffectiveness of evidence, fruit of the poisonous tree doctrine
Abstract (in czech):
Důsledky porušení předpisů o dokazování pro účinnost důkazů Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá neúčinností důkazů v trestním řízení v důsledku porušení předpisů o dokazování. Cílem této práce je uceleně předložit platnou právní úpravu ohledně dokazování v českém právním řádu, zhodnotit ji a předestřít řešení určitých problémů. Může být trestní proces spravedlivý, pokud během něj trpí jeho základní zásady a dochází k porušování práva státními složkami? Jaké mantinely zabraňují státní svévoli? Na tyto otázky předkládaná práce hledá odpověď, a to pomocí analýzy trestněprávních institutů řešících danou oblast. Práce je rozčleněna na šest částí – čtyři kapitoly, úvod a závěr. První kapitola pojednává v obecné rovině o dokazování a jejím specifikám v trestním řízení. Vymezuje důležité pojmy, které jsou k pochopení celé problematiky práce nezbytné, a také osvětluje zásady, na kterých dokazování v trestním řízení stojí. Druhá kapitola se zaměřuje na nepřípustnost, a především na neúčinnost důkazů, vzniklou důsledkem nezákonného postupu orgánů činných v trestním řízení. Takový nezákonný postup musí dosáhnout určité intenzity, závažnost porušení hraje totiž v neúčinnosti důkazů zásadní roli. V poslední podkapitole autor přináší návrhy de lege ferenda, a to v souvislosti s navrhovaným zněním připravovaného trestního řádu. Třetí kapitola se zaobírá doktrínou plodů z otráveného stromu převzatou z judikatury Nejvyššího soudu USA. Tato doktrína stanovuje neúčinnost důkazů odvozených od nezákonně získaného důkazu či informace, kdy neúčinnost působí tzv. na dálku a vzniká automaticky již právě na základě nezákonného postupu u důkazu původního. Součástí této kapitoly je shrnutí české právní teorie a judikatury vztahující se ke zmíněné doktríně. Čtvrtá kapitola podává dílčí výklad judikatury Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, věnující se účinnosti důkazů, zákazu mučení a právu na spravedlivý proces. Zabývá se dvěma zásadními rozsudky: ve věcech stěžovatelů Magnuse Gäfgena a Abu Bakah Jalloha. V samém závěru práce dochází ke shrnutí poznatků a názorů na právní úpravu de lege lata a zároveň autor nabízí východiska de lege ferenda. Klíčová slova dokazování v trestním řízení, neúčinnost důkazů, doktrína plodů z otráveného stromu 1
Abstract:
The Consequences of Breaching the Rules of Evidence for the Effectiveness of the Evidence Abstract This diploma thesis deals with the phenomenon of ineffective evidence in criminal procedures as a result of a breach the rules of evidence. The aim of the thesis is to submit current regulations about evidence in the Czech legal system, evaluate it and shine a light on certain problems. Can a criminal procedure be just if the essential principles are trampled on and the government breaks the law? Are there any barriers preventing geovernment arbitrariness? This thesis tries to answer these questions by introducing legal institutes based on area of evidence in criminal procedure. Thesis consists of six parts – four chapters, introduction and conclusion. The first chapter deals generally with evidence and its specifics in criminal law. It defines crucial terminology to understand this topic thoroughly and shines a light on principles of evidence. The second chapter revolves around admissibility and especially efficiency of evidence as a result of a breach in the rules of evidence by law enforcement. That breach of evidence has to fulfill a certain level of severity which has an important part in evidence ineffectivity. In the very last part of this chapter the author suggests legislative changes according to a draft of the new code of criminal procedure. The third chapter deals with the fruit of the poisonous tree doctrine based on rulings by the Supreme Court of the United State. This doctrine rules out evidence derived from unlafwul operation by law enforcement or by unlawfully seized information. Part of this chapter consists of Czech theory and case law related to the afformentioned doctrine. The fourth chapter interpretes case law of European Court of Human Rights in Strasbourg, related to effectiveness of evidence, prohibition to torture and right to a fair trial. It consists of two critical cases: Magnus Gäfgen and Abu Bakah Jalloh. In the conclusion of the thesis, the author summarises essential pieces of knowledge and thoughts about current regulation and also offers his point of view on the possible new legislation about effectiveness of evidence. Key words evidence in criminal procedure, ineffectiveness of evidence, fruit of the poisonous tree doctrine 1
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Jan Zelenka 954 kB
Download Abstract in czech Mgr. Jan Zelenka 122 kB
Download Abstract in english Mgr. Jan Zelenka 98 kB
Download Supervisor's review JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D. 174 kB
Download Opponent's review JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. 112 kB
Download Defence's report JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB