velikost textu

Čtení krajiny očima žáků základní školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Čtení krajiny očima žáků základní školy
Název v angličtině:
Reading Landscape by elementary school pupils
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Urbanová
Vedoucí:
Mgr. Tomáš Měkota
Oponent:
RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.
Id práce:
208158
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání — Geografie se zaměřením na vzdělávání (TVS_Z)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
krajina, čtení krajiny, žáci základní škol
Klíčová slova v angličtině:
Landscape, Reading of Landscape, Primary School Pupils
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá geografickou dovedností čtení krajiny vztaženou na žáky základních škol. Zaměřuje se na definování krajiny, její typologii a způsoby čtení krajiny. Výzkum probíhal formou pozorování 20 žáků na stanovené trase a vyhodnocením pracovních listů. Cílem bylo zjistit, jakým způsobem žáci vnímají krajinu, jak ovlivňují osobní faktory jejich pozorování a především byl cíl přispět k hlubšímu pochopení této dovednosti. Z výzkumu vyplývá, že žáci nemají se čtením krajiny mnoho zkušeností a v určitých znalostech a dovednostech mají nedostatky. Toto vyhodnocení je užitečné jak pro samotné žáky, tak pro učitele a mělo by dát impuls k tomu, se tímto tématem více zabývat. Klíčová slova: krajina, čtení krajiny, žáci základní školy
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis is concerned with the geographical ability of understanding immediate landscape, and specifically on primary school pupils. It focuses on defining landscape, its typology and the ways of reading the landscape. The research consisted of observing a group of 20 students on a set field trip route, and the subsequent evaluation of the worksheets they were asked to fill in. The aim was to find out, how the pupils perceive the landscape, how different individual characteristics influence their perception, and chiefly the thesis aimed to aid in deeper understanding of this skill. The research shows that pupils do not have much experience with the task and they lack certain skills and abilities. The conclusion can be useful both to the pupils as well as the teachers, and it should help rouse interest for this topic. Keywords: Landscape, Reading of Landscape, Primary School Pupils
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Urbanová 2.3 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Michaela Urbanová 623 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Urbanová 253 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Urbanová 175 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tomáš Měkota 62 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. 173 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. 153 kB