velikost textu

Ortorexie jako nová závislost: případová studie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ortorexie jako nová závislost: případová studie
Název v angličtině:
Orthorexia as a new addiction: a case study
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Dominika Roztočilová, DiS.
Vedoucí:
Mgr. Jaroslav Vacek
Oponent:
Mgr. Kateřina Svěcená
Id práce:
208140
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze (11-00611)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Adiktologie (BADI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ortorexie, zdravá výživa, závislosti na procesech, chronická nemoc, rizikové faktory
Klíčová slova v angličtině:
orthorexia, healthy nutrition, behaviour addiction, chronic illness, risk factors
Abstrakt:
Abstrakt: Východiska: V posledních letech, s rozvojem masmédií, se objevují nově vznikající pojmy, často také označované jako „novodobé“ závislosti. Konkrétně pojem orthorexia nervosa s nímž přišel již v roce 1997 americký lékař Steven Bratman, dnes vzbuzuje zájem mezi mnoha odborníky. Mnozí z nich diskutují nad tím, zda tento pojem zařadit mezi poruchy příjmu potravy či jiné poruchy a nebo mu dát samostatné místo v klasifikačních systémech. Ortorexie však vykazuje mnoho podobností se závislostním chováním a to je také důvod proč jsem si vybrala toto téma bakalářské práce. Cíl: Má práce se vlastně zaměřuje na popis problematiky ortorexie z pohledu závislostního chování. Klade si za úkol zmapovat podobné etiopatogenetické mechanismy, které se podílí na vzniku obou poruch. Výzkumným cílem je tedy popsat podobnosti mezi ortorexií a závislostním chováním se zaměřením na rizikové faktory z bio-psycho-sociálního pohledu. Práce se mimo jiné zabývá shledáním podobností v průběhu, diagnostice a léčbě nemoci. Sledovány jsou zejména biologické, psychologické a sociální faktory související s výše jmenovaným rizikovým chováním s důrazem na rodinné prostředí. Metody: Vzhledem k volbě případové studie, vychází práce z metod kvalitativního výzkumu. Výzkumný soubor tvoří jedna respondentka, která se s danou problematikou potýká, výběr byl tedy cílený dle mnou zvolených kritérií. Sběr dat byl prováděn nestrukturovaným rozhovorem. Z části byl proveden i specifický tzv. nativní rozhovor, kdy měla klientka možnost vyprávět svůj příběh volně bez mého zásahu. Následně byl zbytek dat získáván a upřesňován prostřednictvím emailu. Data jsou následně zpracovávána a interpretována s použitím odborné literatury. Výsledky: Díky volbě případové studie, je možnost komplexně nahlédnout na danou problematiku a shledat významné biologické, psychologické a sociální faktory, které podmínili výskyt poruchy. Mohu říci, že výsledky mého šetření korespondují s teoretickými poznatky provedených výzkumů. Výsledky odpovídají na stanovené cíle a poukazují na to, že etiopatogenetické mechanismy vzniku závislosti nesou významné podobnosti s mechanismy vzniku ortorexie. Rovněž i průběh a diagnostika ortorexie se ve velkém shodují se závislostními poruchami. Tím se dá říci, že i léčebné intervence nejsou příliš rozdílné. Ke vzniku závislosti a ortorexie tedy přispívají výrazné povahové rysy a dále nedostatky z období raného vývoje, zejména nenaplnění dětských potřeb. Pokud chybí významné protektivní faktory je vyšší riziko vzniku patologického chování. Závěr: Práce poukazuje na nově se vyskytující problematiku a dává impuls k provedení dalších výzkumů na toto téma. Upozorňuje mimo jiné na potřebu časné diagnostiky a na podporu protektivních faktorů, které mohou zamezit vzniku závislosti či jiného rizikového chování. Práce tedy spojuje problematiku poruch příjmu potravy s problematikou závislostí na základě teoretického ukotvení a rovněž je spojována i s pojem novodobých behaviorálních závislostí. Závěr práce se věnuje mimo jiné i doporučení uplatnění adiktologů u diagnostiky a intervence poruch příjmu potravy. Klíčová slova: ortorexie – zdravá výživa – závislost na procesech – chronická nemoc – rizikové faktory
Abstract v angličtině:
Abstract: Background: In recent years, with the development of mass media, new concepts have emerged and often also referred to as "modern" addiction. Specifically, the concept of orth- orexia nervosa, which came in 1997 by American physician Steven Bratman, is now arous- ing interest among many experts. Many of them discuss whether to include this term in eat- ing disorders or other disorders, or to give it a separate place in classification systems. However, orthorexia has many similarities with addictive behaviour, and that is why I chosed this topic of bachelor thesis. Aims: My thesis actually focuses on the description of orthorexia from the perspective off addictive behaviour. It aims to map similar etiopathogenetic mechanisms involved in both disorders. Therefore the research objective is to describe the similarities between orth- orexia and addictive behaviour with a focus on risk factors from bio-psycho-social per- spectives. The work also deals with finding similarities in the process, diagnosis and treat- ment of the disease. In particular, biological, psychological and social factors related to the above-mentioned risk behaviour are monitored. Methods: Given the choice of case study, the thesis is based on qualitative research meth- ods. The research group consists of one respondent who is dealing with the given issue, so the choice was targeted according to my chosen criteria. Data collection was conducted by unstructured interview. In part, a specific so-called native interview was conducted, when the client had the opportunity to tell her story freely without my intervention. Sub- sequently, the rest of the data was collected and refined via email. The data is then pro- cessed and evaluated using literature. Results: By choosing a case study, it is possible to comprehensively look at the issue and find significant biological, psychological and social factors that have caused the occurrence of the disorder. I can say that the results of my investigation correspond to the theoretical findings of the research. The results correspond to the stated goals and point out that the etiopathogenetics mechanisms of dependence formation have significant similarities with the mechanisms of orthorexia. Also, the course and diagnosis of orthorexia are broadly consistent with dependency disorders. Thus, treatment interventions are not very different. Thus, the distinctive traits and shortcomings of early development, in particular the lack of children's needs, contribute to the emergence of addiction and orthorexia. If significant protective factors are absent, there is a higher risk of developing pathological behaviour Conclusion: The thesis points to newly emerging issues and gives impetus to further re- search on this topic. Among other things, it highlights the need for early diagnosis and the promotion of protective factors that may prevent addiction or other risk behaviour. It com- bines the problems of eating disorders with the problems of addiction based on theoretical anchoring. The conclusion of the thesis is also deals with the recommendation of the use of addictologists in the diagnosis and intervention of eating disorders. Key words: orthorexia - healthy nutrition – behaviour addiction - chronic disease - risk factors
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dominika Roztočilová, DiS. 911 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Dominika Roztočilová, DiS. 163 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dominika Roztočilová, DiS. 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dominika Roztočilová, DiS. 71 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jaroslav Vacek 120 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Svěcená 111 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Josef Radimecký, Ph.D. 748 kB