velikost textu

Funkční parametry biokoridorů konstruovaných ve fragmentované kulturní krajině k podpoře mobility organismů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Funkční parametry biokoridorů konstruovaných ve fragmentované kulturní krajině k podpoře mobility organismů
Název v angličtině:
Functional parameters of biocorridors built in fragmented cultural landscapes due to facilitation of the organism´s mobility
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Adam Vaškovský
Vedoucí:
prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc.
Oponent:
Mgr. Jaroslav Vojta, Ph.D.
Id práce:
208133
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra botaniky (31-120)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (B1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (BOZP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
biokoridor, ekodukt, bariéra, fragmentace krajiny, propojenost, šíření organismů, mobilita, funkčnost koridoru, krajinná ekologie
Klíčová slova v angličtině:
biocorridor, ecoduct, barrier, landscape fragmentation, connectivity, dispersal of organisms, mobility, corridor functionality, landscape ecology
Abstrakt:
Abstrakt Antropogenně zapříčiněná fragmentace krajiny doprovázená ztrátou konektivity habitatů představuje v současnosti významnou celosvětovou hrozbu ochrany biodiverzity. Jednou z možností, jak lze tomuto problému čelit, je identifikace, tvorba a udržování biokoridorů, které propojují izolované plochy habitatů, a umožňují tak pohyb a šíření organismů prostředím. Tato práce se prostřednictvím literární rešerše zaměřuje na zjištění faktorů zajišťujících funkčnost biokoridorů různých prostorových měřítek pro různé druhy volně žijících organismů. Klíčová slova: biokoridor, ekodukt, bariéra, fragmentace krajiny, propojenost, šíření organismů, mobilita, funkčnost koridoru, krajinná ekologie
Abstract v angličtině:
Abstract Human caused landscape fragmentation, accompanied by loss of habitat connectivity, is currently a significant global threat to biodiversity conservation. One possible way to address this problem is to identify, establish and maintain wildlife corridors that connect isolated habitat patches to allow the movement and spread of organisms through the environment. This study based on literature review addresses the identification of relevant factors supporting functionality of wildlife corridors in various scale levels for different species or groups of organisms. Key words: biocorridor, ecoduct, barrier, landscape fragmentation, connectivity, dispersal of organisms, mobility, corridor functionality, landscape ecology
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adam Vaškovský 4.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adam Vaškovský 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adam Vaškovský 76 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc. 231 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jaroslav Vojta, Ph.D. 88 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. 154 kB