velikost textu

Energetické náklady autotomie a regenerace ocasu u plazů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Energetické náklady autotomie a regenerace ocasu u plazů
Název v angličtině:
Energetic costs of tail autotomy and regeneration in reptiles
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Píchová
Vedoucí:
Mgr. Zuzana Starostová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D.
Id práce:
208107
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
autotomie, energetika, ještěři, regenerace, reprodukce, růst, tukové zásoby
Klíčová slova v angličtině:
autotomy, energetics, lizards, regeneration, reproduction, growth, fat storage
Abstrakt:
Abstrakt Většina druhů plazů má schopnost dobrovolného odvržení ocasu neboli autotomie s následnou regenerací ocasu, která funguje jako anti-predační mechanismus. Ačkoli se zjevně jedná o úspěšnou evoluční adaptaci, jedinec s autotomizovaným ocasem je často negativně ovlivněn zvýšenou pravděpodobností predace, snížením lokomoční schopnosti, sníženou imunitou nebo například změnou jeho sociálního statusu. V neposlední řadě může ztráta ocasu a následná regenerace významně ovlivnit energetiku jedince, a to ať již přímo díky ztrátě tukových zásob, které jsou většinou umístěné právě v ocasu nebo díky tomu, že následná regenerace ztracených tkání je energeticky náročná a často vyžaduje přesměrování alokace energie na úkor jiných procesů. Autotomie a regenerace ocasu, tak může ovlivnit důležité vlastnosti nebo fyziologické procesy jako je tělesný růst či celková velikost těla, reprodukční schopnost nebo intenzita metabolismu. Právě vliv autotomie na poslední zmíněné aspekty života jedince je v posledních letech předmětem mnoha výzkumů, které dochází k rozporuplným závěrům. Cílem této práce je stručně shrnout informace o mechanismu kaudální autotomie a regenerace a dále shrnout současné poznatky o energetických nákladech spojených s autotomií a regenerací ocasu.
Abstract v angličtině:
Abstrakt Most reptile species have the ability to voluntarily cast off their tail, known as autotomy, followed by tail regeneration, which is used as an antipredatory mechanism. In spite of this being a successful ecological adaptation, the individual with its tail cast off is often influenced negatively, which includes increased probability of predation, lower locomotion capabilities, lower immunity or a change in its social standing. Last but not least, casting off the tail and the following regeneration may distinctively influence the energy of the individual, either directly through the loss of fat reserve, usually located in the tail itself, or because the regeneration of lost tissue demands a lot of energy and often requires relocation of energy at the expense of other processes. Autotomy and regeneration of the tail may thus influence important traits of physiological processes such as body growth or body mass, reproductive capabilities or metabolism intensity. The influence of autotomy on these aspects of an individual's life has been a studies topic in the last few years, but conclusions vary. The goal of this thesis is a brief summary of information about the mechanism of caudal autotomy and regeneration and also summarize contemporary knowledge about energy costs connected to autotomy and regeneration of the tail.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Píchová 1.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Píchová 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Píchová 98 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Zuzana Starostová, Ph.D. 114 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Pavel Hulva, Ph.D. 152 kB