text size

Historie ošetřovatelských pracovníků v pediatrii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Historie ošetřovatelských pracovníků v pediatrii
Titile (in english):
History of nursing professionals in pediatrics
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Miroslava Risplerová
Supervisor:
Mgr. Pavla Kordulová
Opponent:
Mgr. Lenka Lukášová Jeřábková
Thesis Id:
208102
Faculty:
First Faculty of Medicine (1.LF)
Department:
Institute of Theory and Practice of Nursing First Faculty of Medicine Charles University in Prague (11-00250)
Study programm:
Nursing (B5341)
Study branch:
General Nurse (BVSS)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
10/06/2019
Defence result:
Good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Historie pediatrie - specializované ústavy - pediatrické léčebny - ošetřovatelství - pediatrické ošetřovatelství - regulace profese
Keywords:
History of pediatrics - specialized institutes - pediatrics hospital - nursing - pediatrics nursing - regulation of the profession
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Bakalářská práce se věnuje historickému vývoji specifické kategorie ošetřovatelských pracovníků v pediatrii od opatrovníků po vznik a vývoj samostatného oboru dětská sestra. V práci je uveden vývoj profesní přípravy, pracovních podmínek a kompetencí s vývojem času od vzniku po současnost. Základním záměrem k vypracování bakalářské práce na téma ,,Historie ošetřovatelských pracovníků v pediatrii“ bylo zmapovat vývoj ošetřovatelských pracovníků od počátku do současnosti, definovat přehled základních událostí, které obor formovaly a poukázat na postavení profese dětské sestry v České republice, přiblížit její důležitost v rámci specifické ošetřovatelské péče. Metodika a cíl práce: Práce je teoretického charakteru, je vypracovaná metodou historického výzkumu syntézou časopiseckých, archiválních zdrojů a další obsahová analýza dat historické i současné literatury a legislativy, formulace výsledků literární rešerše a její správné reprodukování do samostatné odborné práce je zároveň i zadáním a cílem této práce. Bakalářská práce se zaměřuje na definování základních pojmů, jakými jsou pediatrie a ošetřovatelství v pediatrii, témata historického vývoje ošetřovatelství od prvopočátku se zaměřením na pediatrii, zmiňuje historicky významná témata - laické a charitativní ošetřovatelství, babictví, nalezince. V dalších kapitolách je rozvedena problematika péče o děti v minulém století a vývoj vzdělávání pracovníků tohoto specifického oboru opět v historických souvislostech. Výsledky: Výsledkem práce je vytvoření uceleného přehledu vývoje ošetřovatelských pracovníků v pediatrii, poukázat na dramatický vývoj profese v minulém století a porovnat se současností, kdy dětské sestry jsou již spíše historickým pojmem ošetřovatelské péče v historickém pojetí. Závěr: Závěrem bakalářské práce je v kapitole Diskuze a Závěr celá problematika okomentována a shrnuta. Přínos práce: Zdokonalení teoretických znalostí aplikovatelných v každodenní praxi. Klíčová slova: dětská sestra, historie pediatrie, pediatrické ošetřovatelství, vzdělávání, nalezince, babictví
Abstract:
ABSTRACT The bachelor work focuses on historical evolution of specialized nurse practitioners in pediatrics – from general caretakers to the origins of pediatric nurse as an independent profession. The work presents necessary preparations, working conditions and responsibilities and how they changed throughout the times. The main aim of the work titled ,,Historie osetrovatelskych pracovniku v pediatrii” was to map the evolution of nurse practitioners from the beginning to the present state, to overview the chief influences that formed the profession and last but not least, to present the current state of pediatric (or children’s) nurse in the Czech republic and stress her importance in the field of specific nurse practice. Methods and Objective: The bachelor work is mainly theoretical as the method used was historical research in conjunction with literature review. Furthermore, the analysis was performed on the contents of historical and current literature and legislation, archives and the results from the literature reviews. The correct interpretation and transformation of the results into the self-contained scientific study was the assignment as well as the aim of this bachelor work. The work focuses on defining the basic terminology (such as pediatrics, nursing in pediatrics), historical aspect of pediatric nursing and its advancements and notes historically significant themes – laic and charity nursing, early maternity hospitals and midwifery. Other sections deal with problematics of nursing children in the last century and educational progress of pediatric nurses. Results: There are several topics that are addressed in the work – a solid overview of evolution of pediatric nursing, noteworthy profession advancements in the last century and the comparison to the present state where pediatric nurses are more of an antique term of nurse practice within the historical context. Conclusion: The ending sections Discussion and Conclusion comment and recapitulate the whole topic. Contribution: Improvement of teoretici knowlege applicable in daily practice. Key words: pediatric nurse, history of pediatrics, pediatric nursing, education, maternity hospital, midwifery
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Miroslava Risplerová 3.12 MB
Download Attachment to the thesis Miroslava Risplerová 2.36 MB
Download Abstract in czech Miroslava Risplerová 515 kB
Download Abstract in english Miroslava Risplerová 448 kB
Download Supervisor's review Mgr. Pavla Kordulová 252 kB
Download Opponent's review Mgr. Lenka Lukášová Jeřábková 479 kB
Download Defence's report prof. MUDr. Svatopluk Adámek, CSc. 750 kB