velikost textu

Srovnání nástrojů pro stanovení individuálních cílů v ergoterapii u pacientů se získaným poškozením mozku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Srovnání nástrojů pro stanovení individuálních cílů v ergoterapii u pacientů se získaným poškozením mozku
Název v angličtině:
Comparison of instruments for determination of individual goals in occupational therapy in patients with acquired brain injury
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kamila Česáková
Vedoucí:
Mgr. Veronika Slepičková
Oponent:
Mgr. Marianna Vavříková
Id práce:
208101
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze (11-00640)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Ergoterapie (BER)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
27. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
stanovení individuálních cílů, získané poškození mozku, ergoterapie, Kanadské hodnocení výkonu zaměstnávání, Kawa model, Plánování zaměřené na člověka
Klíčová slova v angličtině:
individual goal setting, acquired brain injury, occupational therapy, Canadian Occupational Performance Measure, Kawa model, Person centred planning
Abstrakt:
ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Kamila Česáková Vedoucí práce: Mgr. Veronika Slepičková Oponent práce: Název bakalářské práce: Srovnání nástrojů pro stanovení individuálních cílů v ergoterapii u pacientů se získaným poškozením mozku Abstrakt bakalářské práce: Bakalářská práce se zabývá využitím tří vybraných nástrojů pro stanovení individuálních cílů u pacientů se získaným poškozením mozku. Cílem této práce je zmapovat průběh aplikace jednotlivých nástrojů a jejich srovnání ve vybraných oblastech. Dále je v práci věnována pozornost využití nástroje u pacientů v závislosti na různých následcích získaného poškození mozku. V teoretické části práce jsou popsány různé druhy získaných poškození mozku, jejich následky a možnosti rehabilitace. Dále je zde popsán doporučený průběh aplikace jednotlivých nástrojů. V praktické části je popsán průběh aplikace jednotlivých nástrojů u konkrétních klientů. U každého nástroje je vždy jeden klient s afázií a jeden klient bez afázie. Tato část rovněž obsahuje následné zhodnocení a srovnání vybraných nástrojů v různých oblastech, ale také různá doporučení ohledně jejich aplikace. Klíčová slova: stanovení individuálních cílů, získané poškození mozku, ergoterapie, Kanadské hodnocení výkonu zaměstnávání, Kawa model, Plánování zaměřené na člověka
Abstract v angličtině:
BACHELOR THESIS ABSTRACT Name, Surname: Kamila Česáková Thesis supervisor: Mgr. Veronika Slepičková Thesis opponent: Title of the Bachelor Thesis: Comparison of Instruments for Determination of Individual Goals in Occupational Therapy in Patients with Acquired Brain Injury Abstract: The bachelor thesis deals with the use of three selected instruments for setting individual goals in patients with acquired brain injury. The aim of this work is to map the course of application of each instrument and their comparison in selected areas. Furthermore, the thesis focuses on the use of the instruments in patients depending on various consequences of acquired brain injury. The theoretical part describes various types of acquired brain injury, their consequences and possibilities of rehabilitation. Then the recommended course of application of individual instruments is described. The practical part describes the course of application of individual instruments in concrete clients. There is always an aphasic client and a client without aphasia for each instrument. This section also includes a subsequent evaluation and comparison of selected instruments in different areas, as well as various recommendations regarding their application. Key words: individual goal setting, acquired brain injury, occupational therapy, Canadian Occupational Performance Measure, Kawa model, Person centred planning
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kamila Česáková 5.91 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kamila Česáková 4.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kamila Česáková 136 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kamila Česáková 133 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Veronika Slepičková 7.2 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marianna Vavříková 6.96 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Yvona Angerová 750 kB