velikost textu

Změna stravování během těhotenství s diagnózou gestační diabetes mellitus a bez

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Změna stravování během těhotenství s diagnózou gestační diabetes mellitus a bez
Název v angličtině:
Change of a diet during pregnancy with diagnosis of gestational diabetes and without this diagnosis
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jitka Plasová
Vedoucí:
MUDr. Kateřina Anderlová
Oponent:
Hana Krejčí
Id práce:
208100
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF a VFN v Praze (11-00530)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Nutriční terapeut (BNT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
diabetes, těhotenství, BMI, rizikové faktory
Klíčová slova v angličtině:
diabetes, pregnancy, BMI, risk factors
Abstrakt:
Abstrakt Tématem mé práce je stravování případně změna ve stravování u těhotných žen sledovaných pro gestační diabetes mellitus (dále jen „GDM“) ve srovnání s kontrolní skupinou zdravých žen. Cílem práce bylo ověření a posouzení vlivu rizikových faktorů na vznik GDM a porovnání vývoje těhotenství z pohledu váhy těhotné a stravovacích návyků u těhotných s diagnózou GDM a bez této diagnózy. Pro vyhodnocení těchto cílů jsem provedla dotazníkové šetření a výsledky kriticky zhodnotila. Můj výzkum potvrdil, že v průběhu těhotenství dochází vlivem GDM ke změně stravovacích návyků u těhotných, který má i velmi pravděpodobně dopad na rozdílný váhový přírůstek obou skupin těhotných (s nebo bez diagnózy GDM). Velké procento respondentek přiznává, že mělo problém právě s omezením „sladkého“. Na druhou stranu většina respondentek deklarovala, že více či méně doporučenou dietu dodržovala. Na základě mnou provedeného výzkumu lze potvrdit přímou souvislost mezi vznikem GDM a některými rizikovými faktory, zejména nejčastějšími rizikovými faktory jako jsou vyšší věk, BMI nad 25 a nízká fyzická aktivita. Četnost výskytu diagnózy GDM u těhotných spadajících do těchto kategorií byla výrazně vyšší. Byl též potvrzen další jednoznačně rizikový faktor a to výskyt diabetu mellitu 2. typu v rodině a GDM v předchozím těhotenství. Ostatní potenciálně rizikové faktory, jako kouření, vysoký krevní tlak, či syndrom polycystických ovarií (dále jen „PCOsy“) nebyly mým provedeným výzkumem potvrzeny. PCOsy nelze prokázat s ohledem na příliš malý vzorek respondentů.
Abstract v angličtině:
Abstract The topic of this bachelor thesis is diet or changing diet of pregnant women monitored for gestational diabetes mellitus (hereinafter referred to as "GDM") compared to a control group of healthy women. The aim of this work was to verify and assess the impact of risk factors on the development of GDM and to compare the development of pregnancy from the point of view of weight of pregnant women and eating habits of pregnant women with and without GDM. To evaluate these goals, I conducted a questionnaire survey and critically assessed the results. My research has confirmed that during pregnancy, the eating habits of pregnant women have changed due to GDM, which has a very likely impact on the different weight gain of both groups (with or without GDM diagnosis). A large percentage of respondents admit that they had a problem with just limiting the sweets. On the other hand, the majority of respondents stated that they had more or less followed the recommended diet. Based on my research I can confirm direct relationship between GDM and some risk factors, especially the most frequent risk factors such as higher age, BMI above 25 and low physical activity. The frequency of GDM diagnosis in pregnant women in these categories was significantly higher. Another unequivocal risk factor was also confirmed, namely the incidence of type 2 diabetes mellitus in the family and GDM in the previous pregnancy. Other potential risk factors such as smoking, high blood pressure, or polycystic ovary syndrome have not been confirmed by my research. Polycystic ovary syndrome cannot be demonstrated because of too small sample of respondents.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jitka Plasová 3.48 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jitka Plasová 2.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jitka Plasová 125 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jitka Plasová 102 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Kateřina Anderlová 191 kB
Stáhnout Posudek oponenta Hana Krejčí 221 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby MUDr. František Novák, Ph.D. 748 kB