velikost textu

Logopedická intervence u dospělých osob s dyslálií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Logopedická intervence u dospělých osob s dyslálií
Název v angličtině:
Speech therapy intervention of adults with dyslalia
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kateřina Sudová
Vedoucí:
Mgr. Marie Komorná
Oponent:
Mgr. Miroslava Kotvová
Id práce:
208090
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dyslalie, logopedie, dospělý, logopedická intervence, rotacismus, narušená komunikační schopnost
Klíčová slova v angličtině:
Dyslalie, speech therapy, adult, speech therapy intervention, rhotacisms, communication disorder
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá logopedickou intervencí u dospělých s dyslalií. Vymezuje teoretické základy týkající se komunikace a řeči, narušené komunikační schopnosti, oboru logopedie a specifik práce s dospělými. Dále ve zkratce popisuje nejčastější typy narušené komunikační schopnosti u lidí z období adolescence, dospělosti i senia, jimiž jsou dle statistik afázie, dysartrie, balbuties a dyslalie. Hlouběji se zaměřuje právě na patologickou výslovnost neboli dyslalii. Ta zastává hlavní část teoretického celku, kde je detailně popsána nejen její terapie. Z důvodu nejčetnějšího výskytu byla reedukace zaměřena na dyslalii hlásek r a ř, tedy rotacismus a rotacismus bohemicus. Hlavním záměrem práce je popsat průběh reedukace u dospělých s dyslalií, najít důvody pro zahájení reedukace a rozdíly mezi intervencí s dětmi a s dospělými. Výzkumné šetření je rozděleno do dvou částí, v první části jsou informace získávány metodou rozhovorů s klinickými logopedy, v části druhé jsou pak získané informace zpracovány případovými studiemi dvou dospělých respondentů s dyslalií.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis is focused on speech therapy intervention for adults with dyslalia. It defines basic theory of communication and speech, a communication disorder, speech therapy and a specific of intervention for adults. It also describes the most common types of communication disorders of adolescents, adults and elderly which are according to statistics aphasia, dysarthria, stuttering and dyslalia. Dyslalia is then studied in further detail and represents the main section of the theoretical part of the thesis as it contains a description of its therapy among others. Re-education was focused on dyslalia of sounds r and ř, that is rhotacism and rhotacism bohemicus, as they are most common. The main purpose of the thesis is to describe progress of re-education of adults with dyslalia, find reasons to start re- education and differences between an intervention for children and adults. The research is divided into two sections, the first section contains information from interviews with clinical speech therapists and the second contains two case studies of adults with dyslalia.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Sudová 1.57 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Kateřina Sudová 792 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Sudová 373 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Sudová 280 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Marie Komorná 437 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Miroslava Kotvová 344 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 153 kB