velikost textu

Úloha úřadu práce při reintegrci osob po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úloha úřadu práce při reintegrci osob po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
Název v angličtině:
Role of the Labor Office in the reintegration of ex-offenders upon their release from imprisonment
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marie Čížková
Vedoucí:
doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Marie Mlčková, Ph.D.
Id práce:
208088
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (B7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (B SPPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
výkon trestu odnětí svobody, penitenciární pedagogika, program zacházení, úřad práce, nezaměstnanost
Klíčová slova v angličtině:
imprisonment, penitentiary education, treatment program, employment office, unemployment
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce mapuje nabídku služeb úřadu práce při zprostředkování zaměstnání pro osoby po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Výstupem práce je doporučení na změnu postupu Úřadu práce ČR při zprostředkování zaměstnání osobám po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, tak aby tyto obtížně zaměstnatelné osoby byly úspěšně umístěny na trhu práce. Jedná se pouze o takové změny v postupu zprostředkování zaměstnání, které jsou v působnosti Úřadu práce ČR. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí, a to z části teoretických východisek a z části výzkumného šetření. Teoretická východiska se zaměřují na výkon trestu odnětí svobody, tzn. na penitenciární pedagogiku a program zacházení ve výkonu trestu odnětí svobody a v druhé polovině popisují služby úřadu práce. Výzkumné šetření probíhalo kvantitativním výzkumem prostřednictvím dotazníkového šetření mezi uchazeči o zaměstnání, kteří byli zařazeni do evidence uchazečů o zaměstnání po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Kvantitativní šetření mapuje nabídku služeb úřadu práce při zprostředkování zaměstnání pro osoby po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Zároveň zjišťuje, jakým způsobem takové osoby hledají zaměstnání, jaké služby úřadu práce při hledání zaměstnání využívají a zda jsou pro ně služby úřadu práce dostatečné. V závěru bakalářské práce jsou data prezentována a porovnávána a výsledkem je doporučení na změnu postupu Úřadu práce ČR při zprostředkování zaměstnání osobám po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. KLÍČOVÁ SLOVA výkon trestu odnětí svobody, penitenciární pedagogika, program zacházení, úřad práce, nezaměstnanost
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The bachelor thesis maps the offer of services of the labor office in mediation of employment for persons after release from imprisonment. The outcome of the thesis is a recommendation to change the procedure of the Labor Office of the Czech Republic in mediation of employment after release from prison, so that these hardly employable persons are successfully placed on the labor market. These are only such changes in the process of employment mediation that are within the competence of the Labor Office Czech Rebuplic. The bachelor thesis consists of two parts, a part of theoretical basis and a part of the research. Theoretical basis focus on the execution of imprisonment, ie. penitentiary education and treatment program in prison and in the second half describe the services of the labor office. The research was carried out by quantitative research through a questionnaire survey among job applicants who were included in the register of job applicants after their release from prison. The quantitative survey maps the range of services offered by the labor office in recruitment for persons released from prison. At the same time, it finds out how such persons look for a job, what services the labor office uses to find a job and whether the services of the labor office are sufficient for them. At the end of the bachelor thesis the data are presented and compared and the result is a recommendation to change the procedure of the Labor Office of the Czech Republic in mediation of employment after release from prison. KEYWORDS imprisonment, penitentiary education, treatment program, employment office, unemployment
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marie Čížková 1.2 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Marie Čížková 269 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marie Čížková 124 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marie Čížková 165 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. 1.18 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marie Mlčková, Ph.D. 1.18 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. 154 kB