velikost textu

Role moderních technologií a internetu u dětí v předškolním věku: rizika jejich používání z pohledu rodičů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role moderních technologií a internetu u dětí v předškolním věku: rizika jejich používání z pohledu rodičů
Název v angličtině:
The role of modern technologies and the Internet in preschool children: The risks of their use from a perspective of their parents
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Rokosová
Vedoucí:
Mgr. Jaroslav Vacek
Oponent:
Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D.
Id práce:
208087
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze (11-00611)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Adiktologie (BADI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
moderní technologie, internet, závislostní chování, děti, předškolní věk, rodiče
Klíčová slova v angličtině:
modern technology, Internet, addictive behaviour, children, preschool age, parents
Abstrakt:
ABSTRAKT: Východiska: Moderní technologie a internet používá stále rostoucí počet dětí v předškolním věku, avšak nejsou známy důsledky tohoto chování na vývoj jedince. Cíle: Hlavním cílem výzkumu je zmapovat problematiku používání moderních technologií a internetu u dětí v předškolním věku a zaměřit se na problémové, závislostní chování a rizika v souvislosti s těmito technologiemi na základě výpovědí rodičů. Metody: Data byla získána formou kvalitativního výzkumu s využitím polostrukturovaného rozhovoru s rodiči dětí v předškolním věku. Celkem bylo realizováno 8 rozhovorů, které byly přepsány do podoby textu a dále upraveny s použitím metod kódování a kategorizace. Výsledky: Ve srovnání s ostatními technologiemi, děti v předškolním věku tráví nejvíce času sledováním televize a videí na YouTube. Tablet vlastní více než polovina dětí. Problémové či závislostní chování vzniká častěji při používání tabletu a mobilního zařízení než u jiných technologií. Rodiče podceňují rizika používání moderních technologií a internetu. Pravidla, která pro ně stanovují, vychází pouze z vlastního přesvědčení, jsou často nedostačující a vedou k nežádoucímu chování dětí. Závěr a doporučení: V oblasti rizik používání moderních technologií a internetu dětmi v předškolním věku je nutné pokračovat v dalším výzkumu. Rodiče by měli časově i místně omezovat používání moderních technologií a internetu jejich dětmi, je však potřeba stanovit jednotná doporučení pro rodiče i veřejnost. Klíčová slova: moderní technologie, internet, závislostní chování, děti, předškolní věk, rodiče
Abstract v angličtině:
ABSTRACT: Background: The number of preschool children using modern technologies and the Internet is growing rapidly, but the consequences of this behaviour on individual development are unknown. Aim: The aim of this research is to map the issue of the use of modern technologies and the Internet by preschool children and to focus on problematic, addictive behaviour and risks related to these technologies based on the statements of the children’s parents. Methods: The data were collected through qualitative research using a semi- structured interview with the parents. In total, 8 interviews were conducted, rewritten into text and further modified using coding and categorization methods. Results: One of the main findings of the study is that watching TV and YouTube videos dominates preschool children’s media use. More than half of preschool children own a tablet. Problematic or addictive behaviour is more commonly caused by using tablets or mobile devices other than different technologies. Parents underestimate risks of the use of modern technologies and the Internet. They set rules based only on their own beliefs and the rules are often inadequate and lead to children’s undesirable behaviour. Conclusion and recommendation: It is necessary to continue the research in the field of use of modern technologies and the Internet by preschool children. Parents should set the time and place restrictions on the use of modern technologies and the Internet for preschool children and a united recommendation should be defined for parents and the general public. Key words: modern technology, Internet, addictive behaviour, children, preschool age, parents
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Rokosová 1.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Rokosová 353 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Rokosová 269 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jaroslav Vacek 125 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D. 211 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Miroslav Barták, Ph.D. 749 kB