velikost textu

Pierre de Ronsard v překladatelském světě Vladimíra Holana

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pierre de Ronsard v překladatelském světě Vladimíra Holana
Název v angličtině:
Pierre de Ronsard through the eyes of Vladimír Holan
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Cupalová
Vedoucí:
PhDr. Záviš Šuman, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc.
Id práce:
208086
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Francouzská filologie (FF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pierre de Ronsard|Vladimír Holan|poezie|literární překlad|renesance
Klíčová slova v angličtině:
Pierre de Ronsard|Vladimír Holan|poetry|literary translation|Renaissance
Abstrakt:
ABSTRAKT Práce se zabývá renesančním básníkem Pierrem de Ronsard v překladatelském pojetí Vladimíra Holana. První část je věnována tomuto francouzskému básníkovi, zaměřuje se především na jeho život a básnickou vizi. Druhá část se zabývá postavením Ronsarda na české literární půdě, tj. kdy a za jakých okolností vznikaly první české ronsardovské studie a překlady. Ve třetí části se práce zaměřuje na osobnost a básnickou vizi Vladimíra Holana, přičemž si klade za cíl zjistit, co bylo Holanovým impulsem k překládání Ronsardových veršů. Poslední, čtvrtá část analyzuje Holanovy překlady v porovnání s původní ronsardovskou verzí, zabývá se sonety, madrigaly a ódami a posuzuje, do jaké míry zůstala v překladech zachována formální a sémantická rovina básně. Klíčová slova Pierre de Ronsard, Vladimír Holan, francouzská poesie, literární překlad, renesance, symbolismus
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The bachelor thesis deals with the topic of translations of Pierre de Ronsard by Vladimír Holan. The part one is dedicated to this French poet and concentrates mainly on his life and poetic vision. The part two focuses on Ronsard’s position in Czech literature and it elucidates when and at what circumstances the first studies on Ronsard and translations of his poetry have come. The part three focuses on the personality and poetic vision of Vladimír Holan and its objective is to find out what was Holan’s impulse to translate Ronsard’s poetry. The final and fourth part analyses Holan’s translations in comparison with the original texts. It concentrates on sonnets, madrigals and odes and assesses to what extent the formal and semantic elements of the poems have been preserved. Key words Pierre de Ronsard, Vladimír Holan, French poetry, literary translation, Renaissance, Symbolism
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Cupalová 6.88 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Veronika Cupalová 5.88 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Cupalová 78 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Cupalová 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Záviš Šuman, Ph.D. 190 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc. 222 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Eva Voldřichová - Beránková, Ph.D. 152 kB