velikost textu

Užívání benzodiazepinů ve spojitosti s kvalitou života v regionech České republiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Užívání benzodiazepinů ve spojitosti s kvalitou života v regionech České republiky
Název v angličtině:
Correlation between benzodiazepines use and quality of life in regions of the Czech Republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lenka Brožková
Vedoucí:
Mgr. Pavla Chomynová
Oponent:
Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D.
Id práce:
208077
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze (11-00611)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Adiktologie (BADI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
benzodiazepiny, psychotropní léky, kvalita života, závislost, nadužívání, regiony
Klíčová slova v angličtině:
benzodiazepines, psychoactive medicines, quality of life, dependence, addiction, regions
Abstrakt:
Abstrakt Cílem práce je podrobně zmapovat současnou situaci v užívání benzodiazepinů na území ČR a následně zjistit možné souvislosti s kvalitou života v jednotlivých regionech. Benzodiazepiny jsou široce předepisovány z mnoha důvodů, především pak pro léčbu úzkosti či nespavosti. Závislost na benzodiazepinech bývá často latentní a nevede tak k sociální segregaci, jako nadužívání ilegálních psychotropních látek či alkoholu. Je známo, že prostředí, které nás obklopuje, má významný vliv na naše myšlení a prožívání. Naskýtá se tedy otázka, jak významný vliv má kvalita tohoto prostředí na lidskou spokojenost, a jak se tato spokojenost odráží na užívání benzodiazepinů. Odpovědi na tyto otázky byly získány zpracováním studie Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti z roku 2016, do které se zapojilo celkem 3601 respondentů. Tato studie byla cílena na užívání návykových látek a hraní počítačových a hazardních her. Výsledky ukazují, že léky na uklidnění a nespavost, stejně tak jako benzodiazepiny užívají nejčastěji osoby ve velkých městech, naopak nejnižší prevalence užívání benzodiazepinů je v malých obcích. Mezi léky užívané na uklidnění či nespavost jsou benzodiazepiny ze všech hodnocených léčiv stále nejčastěji užívanou skupinou. Jejich užívání přiznalo 73 % respondentů, kteří opakovaně užívali léky na uklidnění či hypnotika. Z výzkumu vyplývá, že ve skupině osob, které neužívají žádné psychoaktivní léky je spokojena se svým životem více než polovina respondentů, načež u uživatelů benzodiazepinů klesá tento podíl na pouhých 29 %. Nejvyšší zastoupení uživatelů je ve Zlínském kraji, kde benzodiazepiny užívá 12,9 % obyvatel. Z výsledků je však patrné, že hodnota indexu kvality života jednotlivých krajů s mírou užívání benzodiazepinů příliš nekoresponduje. Získané výsledky, by bylo možné využít k cílené intervenci ve Zlínském kraji a na Vysočině, kde jsou benzodiazepiny předepisovány nejčastěji. Klíčová slova benzodiazepiny, psychotropní léky, kvalita života, závislost, nadužívání, regiony
Abstract v angličtině:
Abstract The objective of this study is to explore and describe current use of benzodiazepines in the Czech Republic and to identify possible correlation with quality of life in particular regions. Benzodiazepines are widely prescribed for a variety of conditions: anxiety and insomnia in particular. Benzodiazepine addiction is often latent and therefore doesn’t cause social segregation as psychoactive drugs and alcohol abuse. Environment in which people live significantly impacts our psychological state. The question is how significant the influence of quality of the environment on the general wellbeing is and how is it reflected on the use of benzodiazepines. These questions were answered by analysing results of the research carried on by National Monitoring Centre for Drugs and Addiction in 2016. The Centre conducted a survey with 3601 respondents in order to gain more understanding about use of benzodiazepines, excessive playing of video games and gambling in the Czech regions. Analysis of the responses reveals that medications used to treat insomnia and anxiety disorder (benzodiazepines included) are used mostly by people living in major cities. The lowest prevalence of benzodiazepine use is in small towns and villages. Benzodiazepines are still the most frequently prescribed group of medications used to treat insomnia and anxiety disorder. Out of all respondents that regularly used anxiolytics and hypnotics, 73% respondents used benzodiazepines. The research also shows that in the group of respondents not taking any psychoactive medications is more then 50% of people content with their lives. In the group of respondents using benzodiazepines this number drops to 29%. The highest prevalence of benzodiazepines use is in region Zlín (12,9 %). The findings of this study suggest that quality of life in regions does not correlate with benzodiazepine use rate. The findings could be used for selective intervention in regions Zlín and Vysočina, where benzodiazepines are prescribed most frequently. Keywords benzodiazepines, psychoactive medicines, quality of life, dependence, addiction, regions
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lenka Brožková 1.13 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lenka Brožková 215 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lenka Brožková 90 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lenka Brožková 94 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Pavla Chomynová 419 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D. 709 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Hana Fidesová, Ph.D. 749 kB