velikost textu

Intracelulární doména glutamátových iontových kanálů a její úloha při vzniku patofyziologických stavů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Intracelulární doména glutamátových iontových kanálů a její úloha při vzniku patofyziologických stavů
Název v angličtině:
Intracellular domain of glutamate ion channels and its role in the emergence of pathophysiological states
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Sadílková
Vedoucí:
RNDr. Aleš Balík, Ph.D.
Oponent:
Mgr. David Kolář
Id práce:
208050
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
excitační přenos, glutamátové receptory, NMDAR, intracelulární doména, mutace, neurodevelopmentální onemocnění
Klíčová slova v angličtině:
excitatory transmission, glutamate receptors, NMDAR, intracellular domain, mutations, neurodevelopmental diseases
Abstrakt:
ABSTRAKT Glutamát zprostředkovává většinu excitační neurotransmise v centrální nervové soustavě savců. Jeho účinek je podmíněn přítomností glutamátových receptorů na postsynaptických neu- ronech. NMDA receptory patří mezi ionotropní glutamátové receptory a jsou nezbytné pro nor- mální funkce mozku, jako je synaptická plasticita, učení, paměť a správný vývoj neuronů. NMDA receptory se však také podílejí na patofyziologii řady neurodevelopmentálních a neu- ropsychiatrických onemocnění. Cílem práce je zhodnotit dosavadní poznatky o úloze intrace- lulární části NMDA receptorů pro jejich fungování, a to zejména s ohledem na regulaci jejich lokalizace na excitačních synapsích. Dále pak podat přehled o genetických změnách nalezenýc h v této oblasti receptoru, jejich vlivu na funkční vlastnosti receptoru a popřípadě spojení s daným onemocněním.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Glutamate mediates most of the excitatory neurotransmissions in the central nervous system of mammals. Its effect depends on the presence of glutamate receptors on postsynaptic neurons. NMDA receptors are class of the ionotropic glutamate receptors and are necessary for normal brain function such as synaptic plasticity, learning, memory and correct development of neu- rons. NMDA receptors are also involved in the pathophysiology of many neurodevelopme nta l and neuropsychiatric diseases. The aim of this work is to evaluate the current knowledge of the role of the intracellular part of NMDA receptors for their function, particularly with respect to the regulation of their localization at excitatory synapses. In addition, it also provides an over- view of the genetic changes found in this part of the receptor, their effect on the functio na l properties of the receptor and then also a possible link to specific disease.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Sadílková 1.26 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lucie Sadílková 270 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Sadílková 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Sadílková 77 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Aleš Balík, Ph.D. 116 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. David Kolář 158 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 152 kB