velikost textu

Aktuální problémy trestněprávního postihu domácího násilí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aktuální problémy trestněprávního postihu domácího násilí
Název v angličtině:
Current problems of criminal sanction of domestic violence
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lucie Králová
Vedoucí:
JUDr. Simona Heranová, Ph.D.
Oponent:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Id práce:
208041
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
domácí násilí, trestní právo, oběti
Klíčová slova v angličtině:
domestic violence, criminal law, victims
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá domácím násilím, jeho současnou úpravou v trestním právu a nedostatky této úpravy. První kapitola se zabývá fenoménem domácího násilí, tedy především samotným pojmem a jeho definicí. Dále obsahuje jednotlivé charakteristické znaky domácího násilí, formy, ve kterých se může vyskytnout, příčiny domácího násilí a mýty, které o domácím násilí panují ve společnosti. Druhá kapitola je zaměřena na jednotlivé subjekty, tedy pachatele a oběť. V první části kapitoly je popsán pachatel a představeny základní typologie. Druhá část kapitoly se nejprve zabývá mýtem „ideální oběti“ a dále představuje jednotlivé charakteristické skupiny obětí – ženy, muže, děti, seniory a členy LGBT komunity. Ve třetí kapitole se práce věnuje platné trestněprávní úpravě České republiky. První podkapitola se věnuje hmotnému právu rozebírá pět trestných činů, k jejichž spáchání dochází v případě domácího násilí, zejména s důrazem na TČ týrání osoby žijící ve společném obydlí a TČ týrání svěřené osoby. Druhá podkapitola se věnuje procesněprávní úpravě a rozebírá postavení poškozeného a oběti, souhlas s trestním stíháním a roli Policie ČR. V souvislosti s těmito instituty jsou také poukázány jejich problematické aspekty. Čtvrtá kapitola je věnována těm problémům trestněprávního postihu domácího násilí, které nebyly pokryty v předchozích částech práce. Jedná se zejména o otázku znaleckého dokazování, trestných činů nepřekažení a neoznámení trestného činu a o problematiku ukládaných trestů. Poslední kapitola obsahuje zamyšlení nad Istanbulskou úmluvou a jejím přínosem pro českou právní úpravu. Klíčová slova: domácí násilí, trestní právo, oběti
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with domestic violence, the current national criminal legislation regarding it and its shortcomings. The first chapter deals with the phenomenon of domestic violence, mainly the definition of the term. Next it includes the characteristic signs of domestic violence, the forms in which it may present, causes of domestic violence and the myths about domestic violence present amongst general public. The second chapter focuses on the individual subjects, meaning the perpetrator and the victim. In the first part of the chapter, the perpetrator is described and the basic typologies are presented. The second part of the chapter first describes the “ideal victim” myth and then presents the individual characteristic victim groups – women, men, children, senior citizens and LGBT community. In the third chapter, the thesis deals with the current criminal legislation of the Czech Republic. The first subchapter deals with the substantive law and analyses five of the crimes that are often committed in situations of domestic violence, especially the crime of Maltreatment of a Person Living in Common Residence and the crime of Maltreatment of Entrusted Person. The second subchapter deals with the procedural law and describes the standing and role of the injured person and the victim, the Consent of the Aggrieved Person and the role of the state Police. Problems related to these institutes are also pointed out. Chapter four is dedicated to those problems of criminal sanctions for domestic violence that have not been covered in previous parts of the thesis. Mainly, that means the issue of experts’ opinions, the crimes of Non-prevention of Criminal Offence and Non-reporting of Criminal Offense, and the issue of penalties which are being given. The last chapter contains thoughts on the Istanbul Convention and its benefits for the Czech legislation. Key words: domestic violence, criminal law, victims
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Králová 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Králová 112 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Králová 110 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Simona Heranová, Ph.D. 409 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 97 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB