velikost textu

Právo být zapomenut v kontextu moderního pojetí ochrany osobních údajů v EU a USA

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právo být zapomenut v kontextu moderního pojetí ochrany osobních údajů v EU a USA
Název v angličtině:
The right to be forgotten in the context of a modern concept of personal data protection in the EU and the USA
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jaroslav Denemark
Vedoucí:
JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D.
Oponent:
doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D.
Id práce:
208039
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra evropského práva (22-KEP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
26. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Právo být zapomenut, svoboda projevu, právo na soukromí
Klíčová slova v angličtině:
Right to be forgotten, freedom of expression, right to privacy
Abstrakt:
Název diplomové práce Právo být zapomenut v kontextu moderního pojetí ochrany osobních údajů v EU a USA Abstrakt Ústředním tématem diplomové práce je problematika práva být zapomenut a jeho místa v dnešním digitálním světě a informační společnosti. Autor především rozebírá rozdílný přístup k ochraně osobních údajů v Evropě a Spojených státech amerických v kontextu střetávání se toho práva s právem na svobodu projevu a na svobodný přístup k informacím. Autor popisuje na jednotlivých případech řešených vrcholnými soudy na obou kontinentech odlišné pojetí významnosti těchto práv a jiný hodnotový žebříček při jejich vzájemném posuzování. Na základě nastínění přístupů k těmto právům se autor zabývá tím, jaké místo má v těchto právních kulturách právo být zapomenut a jaké jsou jeho podoby. Jsou představeny některé formy práva být zapomenut v Evropské unii, tak jak se právo vyvíjelo v různých etapách právních předpisů upravující ochranu osobních údajů. Podrobně se zabývá judikaturou Soudního dvora Evropské unie, jejímž předmětem je právo být zapomenut. Pozornost je též věnována reálnému zavedení do praxe práva být zapomenut dle rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve věci Google v. Spain. Nadále autor analyzuje současnou úpravu práva být zapomenut v článku 17 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a popisuje, jak je možné toto právo využít v praxi a která práva a povinnosti subjektů údajů a správců obsahuje. Taktéž se autor snaží výkladem právního předpisu odpovědět na některé praktické problémy, které z daného předpisu v souvislosti s právem být zapomenut vyplývají. V neposlední řadě je předmětem diplomové práce vědecký výzkum práva být zapomenut nebo spíše podobných forem práva ve Spojených státech amerických. Je znázorněn spíše odmítavý přístup soudní praxe k tomuto právu na konkrétních rozhodnutích. Stejně tak je ale demonstrován pokus o přijetí zákona o právu být zapomenut ve státě New York a již účinný zákon obsahující právo podobné právu být zapomenut v Kalifornii. Klíčová slova Právo být zapomenut, svoboda projevu, právo na soukromí
Abstract v angličtině:
Thesis title The right to be forgotten in the context of a modern concept of personal data protection in the EU and the USA Abstract The main topic of the thesis is the analysis of the right to be forgotten and its place in today´s digital world and information society. In particular, the author discusses a different approach to the protection of personal data in Europe and in the United States of America within the context of the conflict between right to privacy and freedom of expression and right to free access to information. The author describes different conceptions of significance of these rights and different value ladder in connection in their mutual assessment. Based on outlining the different approaches to aforementioned rights, the author examines the inclusion of the right to be forgotten within the two legal cultures and consequently examines different forms of the right to be forgotten. Such forms are introduced in the context of privacy rights in the European union and presented in the was, how the legislation has been developing as the privacy laws evolved. Author closely examines the case-law of the Court of Justice of the European Union which is focused on right to be forgotten. Attention is also paid to the practical implementation of the right to be forgotten in accordance with the judgement of the Court of Justice of the European Union in Google v. Spain. Moreover, the author analyses the current regulation of the right to be forgotten in the European union contained in the article 17 of the General Data Protection Regulation (GDPR) and describes what are the possibilities of application of the right in real life and how is it really exercised, focusing on the rights and obligations of the data subjects and data controllers. The author tries to answer some practical issues arising from the abovementioned regulation in connection with the right to be forgotten. Last but not least, the subject of the thesis is scientific research of the right to be forgotten or rather similar forms of the right to be forgotten in the legal systems of the United States of the America. Author demonstrates rather deprecatory approach within the judicial practice which is illustrated in specific decisions. However, author also demonstrates an attempt to pass a law on the right to be forgotten in New York State and an already effective law containing a right similar to the right to be forgotten in California. Key words Right to be forgotten, freedom of expression, right to privacy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jaroslav Denemark 939 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jaroslav Denemark 96 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jaroslav Denemark 115 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D. 120 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D. 120 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D. 152 kB