velikost textu

Meze zákonné povinnosti mlčenlivosti advokáta v trestním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Meze zákonné povinnosti mlčenlivosti advokáta v trestním řízení
Název v angličtině:
Limits of Legal Obligation of Attorney´s Confidentiality in Criminal Proceedings
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Petr Svoboda
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Id práce:
208038
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
prohlídka, povinnost mlčenlivosti, advokát, Komora
Klíčová slova v angličtině:
examinations, confidentiality obligation, attorney, Chamber
Abstrakt:
Meze zákonné povinnosti mlčenlivosti advokáta v trestním řízení Abstrakt Zákonem uložená povinnost mlčenlivosti advokáta je v současné době skloňována nejen v odborných diskuzích. Zvýšená pozornost věnovaná tomuto institutu mu nicméně nesvědčí. Množí se názory, že je zneužíván pro vlastní prospěch advokáta či k zakrývání trestné a jiné deliktní činnosti, což má za následek zvyšování tlaku státu na narušení povinnosti mlčenlivosti. Ten se projevuje systematickými či individuálními pokusy o jeho prolomení či vede k odmítání ochrany důvěrného vztahu mezi advokátem a jeho klientem, který je nezbytným předpokladem pro poskytnutí právní pomoci. Práce podrobně popisuje smysl a účel institutu povinnosti mlčenlivosti advokáta a jeho postavení v právním řádu. Její pozornost je zaměřena zejména na oblast trestního práva, ve které je nejvíce ohrožen, a proto je rovněž zevrubně analyzována aplikace a ochrana tohoto institutu v trestním řízení. Aby mohl být smysl uvedených ustanovení trestního řádu výstižně objasněn, je tak v práci činěno především z pohledu praxe. Za tímto účelem práce poměrně hojně čerpá z judikatury, ale také z konkrétních trestních kauz. Největší pozornost je v práci věnována právní úpravě prohlídek prostor sloužících k výkonu advokacie, neboť právě při jejich provádění jsou pokusy orgánů činných v trestním řízení o prolomení povinnosti mlčenlivosti advokáta nejzřetelnější. Na řádný průběh těchto prohlídek dohlíží Komora, respektive její zástupce, který je vždy prohlídkám přítomen a jehož postavení v rámci trestního řízení rovněž práce podrobně analyzuje. V oblasti zásahů do povinnosti mlčenlivosti není opomenuta ani problematika odposlechů komunikace advokáta s klientem, v jejichž rámci dochází ze strany orgánů činných v trestním řízení taktéž k narušování důvěrného vztahu mezi advokátem a klientem. Práce ve svém závěru konstatuje, že v současné době dochází k negativní kriminalizaci právní pomoci poskytované advokáty, kteří jsou tak často v případě trestního stíhání svého klienta automaticky považováni za jeho komplice. Tomu nasvědčuje i současná rozhodovací praxe soudů, jež upřednostňuje zájem státu na potírání kriminality před zájmem státu na ochraně jím uložené povinnosti mlčenlivosti. 1 Práce si proto klade za cíl poukázat na aplikační problémy, formulovat sporné otázky týkající se povinnosti mlčenlivosti advokáta a předložit několik návrhů de lege ferenda k jejich vyřešení. Klíčová slova prohlídka povinnost mlčenlivosti advokát Komora 2
Abstract v angličtině:
Limits of Legal Obligation of Attorney`s Confidentiality in Criminal Proceedings Abstract The legal obligation of attorney’s confidentiality imposed by the law is currently not only mentioned in professional discussions. However, the increased attention paid to this institute does not support it. There is a growing belief that it is being misused for the benefit of an attorney or for concealing criminal and other delict activity, resulting in increased pressure from the state to violate confidentiality obligations. This manifests itself in systematic or individual attempts to break it, or it leads to refusal of protection of the confidential relationship between an attorney and his client, which is a prerequisite for providing legal assistance. The thesis describes in detail the meaning and purpose of the institute of attorney’s duty of confidentiality and its position in the legal order. Its attention is focused especially on the area of the criminal law in which it is most threatened and therefore the application and protection of this institute in criminal proceedings is analyzed in detail. In order that the meaning of the above-mentioned provisions of the Code of Criminal Procedure can be concisely clarified, this is done in the thesis primarily from the practical point of view. For this purpose, the thesis draws quite abundantly from the case law, but also from specific criminal cases. The greatest attention is paid to the legal regulation of examinations of premises used for advocacy, because it is during their implementation that attempts of law enforcement authorities to break the attorney’s confidentiality obligation are the most obvious. The proper conduct of these inspections is supervised by the Chamber or its representative, who is always present at the inspections, and whose position in the criminal proceedings the thesis also analyzes in detail. In the area of interference with the duty of confidentiality, the issue of wiretapping the communication between the attorney and the client is also not neglected, where the law enforcement authorities also violate the confidential relationship between the attorney and the client. 1 The thesis concludes that at present there is a negative criminalization of legal aid provided by attornies, who are so often considered to be accomplices of their clients in the case of client’s criminal prosecution. This is also indicated by the current decision- making practice of the courts, which favors the state's interest in combating crime over the state's interest in protecting the confidentiality obligation imposed by it. Therefore, the thesis aims to point out application problems, to formulate controversial issues regarding the attorney's confidentiality obligation and to submit several de lege ferenda proposals to solve them. Key words examinations confidentiality obligation attorney Chamber 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Svoboda 1.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Svoboda 95 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Svoboda 94 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 121 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 116 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB