text size

Analýza potřeb klientů programu PARTYHARMreduction

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Analýza potřeb klientů programu PARTYHARMreduction
Titile (in english):
Needs Analysisof PARTYHARMreduction programs´clients
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Daniela Maršíková
Supervisor:
Barbara Janíková
Opponent:
MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.
Thesis Id:
208011
Faculty:
First Faculty of Medicine (1.LF)
Department:
Department of Adictology First Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague (11-00611)
Study programm:
Specializations in Health Service (N5345)
Study branch:
Addictology (MADI)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
27/01/2020
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Noční život, prostředí zábavy, drogy, analýza potřeb, harm reduction
Keywords:
Nightlife, entertainment, drugs, needs assessment, harm reduction
Abstract (in czech):
prostředí noční zábavy se ě setkáváme s vyšší prevalencí užívaných látek u návštěvníků hudebních akcí než u obecné populace. Pro návštěvníky hudebních akcí se užívání substancí v tomto kontextu stává čím dál tím více přijatelným vzorec užívání je často polyvalentní a jednotlivé látky bývají kombinovány. Ačkoliv ve světě služby, které působí v prostředí noční zábavy, zažívají rozvoj a jsou podporovány, v Česk je těchto specializovaných služeb nedostatek systému adiktologické péče jim chybí né a fungování těchto služeb je v protidrogové politice spíše okrajovou oblastí. Jedním z takových programů je program PARTYHARMreduction. Cílem práce je pomocí analýzy potřeb zjistit, jaké mají klienti programu potřeby a zda nabídka intervencí potřeby pokrývá, případně jak lze službu vylepšit, aby je pokrývala. sběru dat byl strukturovaný dotazník s asistencí pracovníků programu. Výběr výzkumného souboru je kombinací totálního výběru a záměrného výběru přes instituce. zpracování použit statistický program SPSS a kvalitativních metod prostého výčtu, zachycení vzorců a vytváření trsů. výsledků vyplývá, že respondenti hodnotí tyto služby velmi prospěšné užitečné a potřebné. uváděli jako hlavní chybějící intervenci možnost si nechat látku vzhledem ke své bezpečnosti Pocit bezpečí byl rozdílný na každé akci a ze strany pořadatelů byla zajištěna různá opatření. Bezpečí a bezpečný prostor však patří mezi základní lidské potřeby a je proto nutné na tento požadavek klást důraz i v prostředí noční zábavy. Výsledky výzku mohou být podnětem k ale i k implementaci nových služeb v prostředí noční zábavy. Zároveň by výsledky šetření mohli přispě diskuzích o znovuzavedení intervence testování substancí. Klíčová slova: Noční život, prostředí zábavy, drogy, analýza potřeb, harm reduction
Abstract:
Abstract In the nightlife settings the prevalence of drug use is higher than in the general population. Worldwide, substance use is becoming normal and acceptable in this context and the individual substances are combined with each other. Although in the world number of services that provide harm reduction in the nightlife environment increases and programmes are supported, in the Czech Republic these specialized services are insufficient, they are not a stable component of the system of addiction care and these services are in the national drug policy in a marginal area. One of the specialized program is PARTYHARMreduction. The aim of this thesis is to identify and analyze the needs of clients of this service and if the interventions are covering these needs and how to improve this program to cover them. The method of data collection was a structured questionnaire with the assistance of program staff. Research sample selection is a combination of total selection and institutional selection. The analysis was made through the statistics program SPSS and combination of three methods in qualitative research. The result is that clients consider the program as very helpful, useful and necessary. The main need that was not covered is a drug checking sevice which is very important for their own safety. The feeling of safety was different at each event and various arrangements were provided by the organizers. However, safety is one of the basic human needs and it is therefore necessary to emphasize this requirement in the nightlife environment. The results could be useful in the development of program PARTYHARMreduction and also in implementation of new services in the nightlife setting. At the same time, the results could contribute to discussions on the intervention of drug checking in the Czech republic. Key words: Nightlife, entertainment, drugs, needs assessment, harm reduction.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Daniela Maršíková 1.6 MB
Download Attachment to the thesis Bc. Daniela Maršíková 116 kB
Download Abstract in czech Bc. Daniela Maršíková 91 kB
Download Abstract in english Bc. Daniela Maršíková 47 kB
Download Supervisor's review Barbara Janíková 91 kB
Download Opponent's review MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. 459 kB
Download Defence's report doc. PhDr. MUDr. Kamil Kalina, CSc. 748 kB