velikost textu

Katalytické cykloadičné reakcie tribenzocyklínu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Katalytické cykloadičné reakcie tribenzocyklínu
Název v češtině:
Katalytické cykloadiční reakce tribenzocyklynu
Název v angličtině:
Catalytic Cycloaddition Reactions of Tribenzocyclyne
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jaroslav Jacko
Vedoucí:
prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.
Oponent:
RNDr. Jiří Schulz, Ph.D.
Id práce:
207999
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra organické chemie (31-270)
Program studia:
Chemie (B1407)
Obor studia:
Chemie (BCHEM)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
katalýza, cykloadice, tribenzocyklyn, štěpení C-C vazby
Klíčová slova v angličtině:
catalysis, cycloaddition, tribenzocyclyne, the C-C bond cleavage
Abstrakt:
Abstrakt Hlavním cílem bakalářského projektu bylo prozkoumat reaktivitu tribenzocyklynu, triangulární molekuly, při reakcích s antiaromatickými bifenyleny a jejich heteroanalogy. Podstata těchto reakcí tkví v C—C aktivacích pnuté vazby bifenylenu komplexy prvků 9. skupiny za konvenčního nebo mikrovlnného ohřevu, a následní migrační inzerci přítomného alkynu, která po několika následných krocích vede ke vytvoření substituovaného aromatického cyklu. Uvedená metodika umožňovala relativně jednoduché provedení experimentů s minimem reakčních kroků. Na základě zjištění o reaktivitě tribenzocyklynu je možné v budoucnosti dále určovat směřování výzkumu v oblasti cyklických hexa-orto-fenylénů. Klíčové slova: katalýza, cykloadice, tribenzocyklyn, štěpení C—C vazby
Abstract v angličtině:
Abstract The main aim of the bachelor thesis was to investigate the reactivity of tribenzocyclyne, a triangular molecule, undergoing reactions with antiaromatic biphenylenes and their heteroanalogues. Those reactions consist of C—C activations of strained bond mediated by the complexes of the group 9 elements, followed by migratory insertion of present alkyne which leads to the formation of a substituted aromatic ring. Presented method facilitated the setting of a experiment as well as cutting down on reaction steps. These investigations will subsequently serve for further progress in the chemistry of cyclic hexa- ortho-phenylenes. Key words: catalysis, cycloaddition, tribenzocyclyne, the C—C bond cleavage
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jaroslav Jacko 3.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jaroslav Jacko 111 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jaroslav Jacko 113 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. 913 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jiří Schulz, Ph.D. 756 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Veselý, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Errata Bc. Jaroslav Jacko 138 kB