velikost textu

Vizualizace základních tvarů molekul v organické chemii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vizualizace základních tvarů molekul v organické chemii
Název v angličtině:
The visualization of basic shapes of organic molecules
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Věra Andrlíková
Vedoucí:
RNDr. Milada Teplá, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Svatava Janoušková, Ph.D.
Id práce:
207997
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Program studia:
Chemie (B1407)
Obor studia:
Chemie se zaměřením na vzdělávání — Matematika se zaměřením na vzdělávání (UBCHM)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vizualizace, Organická chemie, Výuka, Tvary molekul, Mobilní aplikace
Klíčová slova v angličtině:
Visualization, Organic chemistry, Education, Shapes of molecules, Mobile applications
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá výukou tématu vizualizace tvarů molekul v organické chemii a typy vazeb v souvislosti s orbitaly na gymnáziích. Teoretická část zkoumá zařazení tématu vizualizace tvarů molekul v RVP G a ŠVP několika vybraných gymnázií. V rámci obsahu vizualizace je kladen důraz na molekuly alkanů, alkenů a alkynů, vazby v nich (jednoduchá, dvojná a trojná vazba) a souvislost s orbitaly a hybridizací při vzniku těchto vazeb. Teoretická část dále obsahuje soubor hodnotících kritérií pro analýzu vybraných didaktických prostředků. Praktická část se věnuje hodnocení vybraných didaktických prostředků (učebnice, mobilní aplikace pro chytré telefony, webové stránky a videa). Analýza je provedena na základě hodnotících kritérií uvedených v teoretické části. Dále se praktická část zabývá didaktickým zpracováním vyučovací hodiny, která se věnuje tématu tvary molekul a vazby v nich. V návrhu hodiny je kladen důraz na vizualizaci molekul.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis focuses on teaching using visualization of shapes of molecules in organic chemistry in contexts with orbitals at grammar schools. The theoretical part explores the classification of the topic in the Czech Framework Education Programme as well as in selected grammar school curricula. Within the content of the visualization, the emphasis is placed on molecules of alkanes, alkenes and alkynes, bonds (single, double and triple bonds) and the association with molecular orbitals and hybridization. The theoretical part also dedicates to a set of criteria for analysis of didactic materials. The practical part devotes to evaluation of selected didactic materials (textbooks, mobile applications for smartphones, websites and videos). The analysis was based on criteria given in the theoretical part. The practical part deals more deeply with the practical processing of lesson which devotes to the topic of shapes of molecules and bonds. The visualisation of molecules plays a key role in the proposed lesson plan.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Věra Andrlíková 3.75 MB
Stáhnout Příloha k práci Věra Andrlíková 1.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Věra Andrlíková 122 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Věra Andrlíková 117 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Milada Teplá, Ph.D. 255 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Svatava Janoušková, Ph.D. 2.1 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D. 153 kB