velikost textu

Písně cizích národů v současných učebnicích HV na 1. stupni ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Písně cizích národů v současných učebnicích HV na 1. stupni ZŠ
Název v angličtině:
Songs of the foreign nations in contemporary textbooks of music education at primary school.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Marie Smržová
Vedoucí:
PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
Oponent:
doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
Id práce:
207987
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Integrativní pedagogika, učebnice hudební výchovy, písně cizích národů, píseň lidová, píseň umělá
Klíčová slova v angličtině:
Integrative pedagogy, textbooks of music education, songs of foreign nations, folk song, song artificial
Abstrakt:
ABSTRAKT Hlavní přínos mé práce spočívá ve zmapování obsahu současných akreditovaných českých učebnic hudební výchovy pro první stupeň základní školy, ve zmapování výskytu písní cizích národů v jejich obsahu, zastoupení daných zemí a kultur a na základě zjištěného, nalezení vhodného ekvivalentu v české kultuře, jakožto jednoho z vhodných způsobů pro propojení obsahů vzdělávacích oblastí skrze propojení obsahu vyučovaných předmětů. V druhé části se věnuji kategorizaci písní dle jejich hudebního charakteru, zasazení do prostředí dané doby a hledaní ekvivalentu v české hudbě. Práce je zakončena osobním doporučením pro obohacení hudebních kategorií v rámci současných českých učebnic hudební výchovy pro žáky prvního stupně základní školy.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The main benefit of my work is in mapping the content of the current accredited Czech music education textbooks for the first stage of primary school, in mapping the occurrence of foreign nations in their content, the representation of the countries and cultures and on the basis of the found, finding a suitable equivalent in Czech culture as one of appropriate ways to link educational content through linking the content of subjects taught. In the second part I deal with the categorization of songs according to their musical character, setting in the environment of the time and searching for the equivalent in Czech music. The thesis concludes with a personal recommendation for enriching musical categories within contemporary Czech music education textbooks for primary school pupils.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marie Smržová 3.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marie Smržová 341 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marie Smržová 342 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. 29 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. 358 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. 153 kB