velikost textu

Výživa v silových sportech se zaměřením na příjem bílkovin

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výživa v silových sportech se zaměřením na příjem bílkovin
Název v angličtině:
Nutrition in strength sports with a focus on protein intake
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Daniela Krčová
Vedoucí:
MUDr. Eva Chytilová, Ph.D.
Oponent:
MUDr. Zdislava Krupičková, Ph.D.
Id práce:
207973
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF a VFN v Praze (11-00530)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Nutriční specialista (NNSP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
výživa, bílkoviny, sport, suplementace
Klíčová slova v angličtině:
nutrition, protein, sport, supplementation
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá problematikou příjmu bílkovin u kondičních silových sportovců. Bílkoviny jsou pro silové sportovce jednou z nejdůležitějších makroživin, protože tvoří přibližně 20 % obsahu svalové hmoty. Sportovci proto kvůli touze po vysportovaném svalnatém těle přikládají bílkovinám velkou roli a mnohdy jejich význam přeceňují. Kulturistika a jiné silové sporty tak bývají spojovány s extrémním příjmem bílkovin, který může vést k negativním zdravotním důsledkům (odčerpávání některých minerálních látek, zátěž ledvin, trávicí potíže aj.). Cílem této práce je zhodnotit, zda siloví sportovci přijímají nadbytek, optimální množství nebo nedostatek bílkovin podle aktuálně platných doporučení pro sportovní výživu. Pro sběr dat byl použit záznamový arch určený k vyplnění příjmu stravy. Jednotlivé jídelníčky byly propočteny v programu Nutriservis, porovnány s doporučenými hodnotami s ohledem na počet tréninkových jednotek a cíl daného sportovce (redukce tuku, udržování nebo nárůst svalové hmoty) a kriticky zhodnoceny. Výsledky byly zhodnoceny příslušnými textovými komentáři a shrnuty pomocí grafu. Z výsledku vyplývá, že 45 % silových sportovců konzumuje nadbytek bílkovin a zároveň přesahuje příjem 2,0 g bílkovin/kg/den. Současně bylo zjištěno, že 42 % respondentů má zcela opačný problém, a to svou doporučenou denní potřebu dostatečně naplnit. Optimální množství bílkovin přijímá pouze 13 % respondentů. Dalším cílem bylo zjistit, z jakých zdrojů potravin siloví sportovci nejčastěji přijímají bílkoviny. Sběr dat pro tyto účely byl realizován prostřednictvím dotazníku a výsledky byly zhodnoceny ve formě grafů. Podle získaných dat dávají siloví sportovci přednost plnohodnotným živočišným bílkovinám nad méně plnohodnotnými rostlinnými bílkovinami. Posledním cílem bylo zjistit, zda dochází v silových sportech k nadužívání sportovních doplňků stravy (suplementů). Tato hypotéza byla potvrzena dotazníkovým šetřením. 79 % respondentů uvedlo, že používá nějaký sportovní suplement. Nejčastěji jde o syrovátkový proteinový nápoj, který sportovci používají i několikrát denně, a dokonce jím částečně nahrazují pevnou stravu. Klíčová slova: výživa, bílkoviny, sport, suplementace
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis deals with the issue of protein intake in fitness strength sports. Proteins are one of the most important nutrient for strength athletes because muscle mas is made up of about 20% of proteins. Because of athlete’s desire for a well-balanced muscular body, they attach proteins a major role and often overstate their significance. Bodybuilding and other strength sports are often associated with extreme protein intake, which can lead to negative health effects (deficiency of some minerals, kidney load, digestive troubles, etc.). The aim of this thesis is to evaluate whether power athletes receive excess, optimum intake or lack of protein according to the current recommendations for sports nutrition. A record sheet for diet intake was used to collect the data. The protein intake of power athletes was calculated in the Nutriservis program and compared with the recommendation according to number of training lessons and the target of the athletes (fat reduction, weight maintenance or muscle growth). The diet of power athletes was also critically evaluated. The results were evaluated by relevant text commentaries and summarized using a graph. The result is that 45% of strength athletes consume excess protein and their intake is higher than 2.0 g protein/kg/day. However, it was also found that 42% of respondents had a completely different problem - their recommended daily needs of proteins was not filled. Only 13 % of respondents receive the optimal protein intake. Second aim was to find out the main protein sources of the strength athletes. The data was collected with a questionnaire and the results were evaluated in graphs. According to the data, strength athletes prefer full-value animal proteins than plant proteins with lower biological value. The last aim of thesis was to verify whether strength athletes overuse the sports supplements. This hypothesis was confirmed by a questionnaire survey. 79 % of respondents use some form of sports supplement. Most commonly used is a whey protein that athletes use several times a day and even partially replace solid meals. Key words: nutrition, protein, sport, supplementation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Daniela Krčová 1.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Daniela Krčová 110 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Daniela Krčová 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Eva Chytilová, Ph.D. 402 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Zdislava Krupičková, Ph.D. 402 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA 749 kB