velikost textu

Stanovení sérových hladin vitaminu D u pacientů se zlomeninou krčku femuru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stanovení sérových hladin vitaminu D u pacientů se zlomeninou krčku femuru
Název v angličtině:
Serum concentration of vitamin D in patients with femoral neck fracture
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Karolína Matoušková
Vedoucí:
MUDr. László Wenchich, Ph.D.
Oponent:
MUDr. Vít Zikán, PhD.
Id práce:
207971
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF a VFN v Praze (11-00530)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Nutriční specialista (NNSP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vitamin D ; výživa ; suplementace ; kostní tkáň ; fraktury ; remodelace ; regenerace
Klíčová slova v angličtině:
vitamin D ; nutrition ; supplementation ; bone tissue ; fractures ; bone remodeling ; bone regeneration
Abstrakt:
Abstrakt Vitamin D významně ovlivňuje metabolismus kostní tkáně. Udržuje homeostázu vápníku a fosforu a tak přispívá ke zdravé mineralizaci kostí. Nedostatek těchto látek patří mezi hlavní rizikové faktory rozvoje osteoporózy a následných komplikací, včetně pádů a zlomenin. Studium úlohy vitaminu D při onemocnění kostí je v posledních letech na vzestupu, ale jeho význam v časných obdobích po zlomeninách není zatím zcela prostudován. Tato práce je prospektivní studií metabolismu vitaminu D a jeho metabolitů v pooperačním období u pacientů po frakturách krčku femuru. Jedná se o základní kvantitativní výzkum, při kterém analyzujeme získaná data. Jako materiál byly použity krevní vzorky získané od celkem 18 pacientů, kterým byla odebrána krev v den operace a 6 týdnů po operaci (± 1 týden). Výsledné hodnoty 25-OH vitaminu D se zvýšily z 23,02 ± 16,02 nmol/l na 25,75 ± 16,30 nmol/l (průměr ± směrodatná odchylka). Naopak u 1,25-(OH)2 vitaminu D došlo k poklesu ze 76,81 ± 41,84 pmol/l na 55,88 ± 26,34 pmol/l. Statisticky významné výsledky při hladině významnosti p≤0,05 jsme zaznamenali pouze u parathormonu (PTH), kdy hodnoty klesly z 6,31 ± 3,95 pmol/l na 3, 96 ± 2,25 pmol/l. Vyšetření vitaminu D u našich pacientů prokázala snížené sérové koncentrace, které se významně nezměnily ani v průběhu rekonvalescence. Důvodem může být celoplošný nedostatek vitaminu D v jarních měsících, věkem způsobené změny v metabolismu vitaminu D a nejspíše i zvýšená spotřeba vitaminu D na účely regenerace kosti. Naše výsledky, zejména zvýšené sérové koncentrace PTH mohou indikovat aktivaci kompenzačních mechanismů pro udržení nutných sérových koncentrací vápníku pro adekvátní hojení fraktur. Závěrem je jasné, že hladina vitaminu D by měla být sledována a to nejen z důvodu primární prevence onemocnění kostí, ale také vzhledem k prevenci sekundárních zlomenin. Klíčová slova: vitamin D ; výživa ; suplementace ; kostní tkáň ; fraktury ; remodelace ; regenerace
Abstract v angličtině:
Abstract Vitamin D significantly affects metabolism of the bone tissue. It keeps homeostasis of calcium and phosphor and thus contributes to healthier mineralization of bones. Lack of those substances pertains to risk factors for development of osteoporosis and subsequent complications during possible downfalls and fractures. The role of vitamin D in bone disease has been increasing in recent years, but its importance in the early post-fracture period is not yet fully understood. This thesis is a prospective study of metabolism of vitamin D and its metabolites in post-operative stage of patients with femoral neck fractures. It is a basic quantitative research, where received data are analysed. Blood samples obtained from a total of 18 patients, whose blood was taken on the day of surgery and 6 weeks after surgery (± 1 week), were used as material. Resulted values of 25-OH vitamin D increased from 23,02 ± 16,02 nmol/l to 25,75 ± 16,30 nmol/l (diameter ± standard deviation). In contrast, 1,25-(OH)2 vitamin D decreased from 76,81 ± 41,84 pmol/l to 55,88 ± 26,34 pmol/l. Statistically significant results at a significance level of p≤0,05 were only observed for parathyroid hormone (PTH), with values decreasing from 6,31 ± 3,95 pmol/l to 3,96 ± 2,25 pmol/l. Vitamin D examinations in our patients showed reduced serum concentrations, which did not change significantly during convalescence. This may be due to a large-scale vitamin D deficiency in the spring months, age-related changes in vitamin D metabolism, and possibly increased vitamin D consumption for bone regeneration purposes. Our results, especially elevated serum PTH concentrations, may indicate activation of compensatory mechanisms to maintain the necessary serum calcium concentrations for adequate fracture healing. In conclusion, it is clear that vitamin D levels should be monitored not only for the primary prevention of bone disease, but also for the prevention of secondary fractures. Key words: vitamin D ; nutrition ; supplementation ; bone tissue ; fractures ; bone remodeling ; bone regeneration
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karolína Matoušková 1.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karolína Matoušková 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karolína Matoušková 59 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. László Wenchich, Ph.D. 229 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Vít Zikán, PhD. 192 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Hana Houšťková, CSc. 749 kB