velikost textu

Kriminologické aspekty korupce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kriminologické aspekty korupce
Název v angličtině:
Criminological Aspects of Corruption
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Karolína Kornfeilová
Vedoucí:
JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný
Oponent:
JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D.
Id práce:
207963
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Korupce, úplatkářství, kriminologie
Klíčová slova v angličtině:
Corruption, bribery, criminology
Abstrakt:
ABSTRAKT: Diplomová práce s názvem kriminologické aspekty korupce se zabývá zejména rozboru korupce z hlediska kriminologie se zaměřením na trestné činy související s korupcí. To znamená, že společenský problém korupce rozebírá se zaměřením na jeho kriminologické aspekty. Diplomová práce je rozřazena do úvodu, závěru a čtyř přehledných kapitol a každá z nich je zaměřena na určitou úpravu korupce. První kapitola je zaměřena na vymezení pojmu korupce. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádná světová či národní definice korupce, která by obsahovala všechny její znaky nebo pokryla veškeré korupční chování, je nezbytné, aby v této práci bylo vymezení pojmu korupce zpracované z pohledu mezinárodních organizací, zákonodárce v České republice, státních organizací, nevládních organizací nebo odborníků napříč různými obory. K pojmu korupce se navíc vážou i další pojmy jako klientelismus, lobbying, nepotismu a střet zájmů, které úzce s korupcí souvisí a některé z nich bývají často zaměňovány s korupcí, a proto je nezbytné si tyto pojmy taktéž vymezit. Druhá kapitola je zaměřena na právní úpravu korupce, a to jak na mezinárodní úrovni, kde ji vymezují převážně velké mezinárodní organizace jako OSN nebo Rada Evropy, ale taktéž nevládní organizace jako Transparency International, tak i národní úrovni. Třetí kapitola obsahuje rozbor jednotlivých trestných činů, které jsou relevantní pro oblast korupce, a to: (i) úplatkářské trestné činy; (ii) trestné činy, jejichž hlavní podstatou je korupční chování; (iii) trestné činy, jejichž příčinou může být korupce; a (iv) trestné činy v oblasti soudnictví. Tento rozbor není omezený pouze na jednotlivé typové znaky těchto trestných činů, ale s použitím dostupných dat z dvou nezávislých zdrojů je zkoumána kriminalita u těchto trestných činů, počet odsouzených a taktéž vlastnosti odsouzených. Pro úspěšný boj s korupcí je nezbytné mít taktéž účinné nástroje, a těmto nástrojům (převážně institucionálních) se věnuje poslední, a to čtvrtá kapitola této diplomové práce. Kromě nástrojů od vládních organizací, jsou tam zahrnuté i nevládní organizací, ať již na světové či na národní úrovni. Značná část této kapitoly se věnuje i tzv. CPI, tedy indexu vnímání korupce. Tato kapitola zahrnuje i jednotlivý souhrn důležitosti etických kodexů a compliance programů na poli korupce.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT: The Thesis on Criminological Aspects of Corruption is focused on the corruption with the aspects of criminology focused on criminal crimes related to corruption. It means, that the thesis analyses the corruption as social problem focusing on the criminological aspects of it. The thesis is split into the introduction, four synoptic chapters and conclusion and each of these chapters are focused on different aspect of adjustment of corruption. The first chapter analysis the term “corruption”. Since there is no worldwide or national definition of corruption, which includes every character of it or corruption behavior, it is necessary to write up the different definitions of corruption from the point of view of international organizations, Czech legislator, state organizations, nongovernmental organizations or the experts across different disciplines. The terms as clientelism, lobbying, nepotism and conflict of interest are closely related to the term corruption (or they are confused with the corruption), and because of that it is necessary to analyze these terms, too. The second chapter is focused on legal framework of corruption on international level where it is regulated by UN or Council of Europe or nongovernmental organization as Transparency International, and also on national level. The third chapter includes the analyses following criminal crimes related to the corruption: (i) bribery criminal crimes; (ii) criminal crimes of which essence is the corruption; (iii) criminal crimes, which might be caused by the corruption; and (iv) criminal crimes in judicial system. This analyze is not limited only to the character of these criminal crimes but there are used the data from relevant sources for the purpose of research of criminality of these crimes, number of convicts or the characters of them. It is necessary to have the effective tools for the successful fight with corruption and the fourth, and the last, chapter is focused on these tools. I analyze the tools from governmental organizations and nongovernmental tools on international and national level. Significant part of this chapter is focused on CPI, the Corruption Perceptions Index. This chapter also includes the summary of etic codex or compliance programs related to the corruption.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Karolína Kornfeilová 1.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Karolína Kornfeilová 88 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Karolína Kornfeilová 85 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný 450 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D. 195 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Zdeněk Konrád, CSc. 152 kB