velikost textu

Mechanismus lovu a vizuální vnímání kořisti u obojživelníků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mechanismus lovu a vizuální vnímání kořisti u obojživelníků
Název v angličtině:
Hunting mechanism and visual perception of prey in amphibians
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Košinárová
Vedoucí:
RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D.
Oponent:
as. MUDr. Rudolf Černý, CSc.
Konzultant:
RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Id práce:
207954
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Ekologická a evoluční biologie (EKOEVOBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
obojživelníci, vizuální vnímání, mechanismy lovu, strategie lovu, jazyková elongace
Klíčová slova v angličtině:
amphibians, visual perception, prey-catching behaviour, hunting strategy, tongue elongation
Abstrakt:
Vizuální vnímání je u většiny obojživelníků dominantním smyslem poskytujícím životně důležité informace o potencionální kořisti či predátorovi v okolí. V návaznosti na typ přijímané informace skrze optické senzory a vyhodnocení v mozku se aktivují odlišné behaviorální reakce, ať už za účelem lovu či vyhnutí se predátorovi. K rozhodování dochází na základě jednotlivých parametrů stimulu, které pomáhají obojživelníkovi rozlišovat mezi těmito dvěma podněty. V případě vyhodnocení stimulu jako kořisti dochází ke spuštění vrozeného vzorce chování. Lovící strategie se u obojživelníků mohou velmi lišit v závislosti na mnoha faktorech, včetně typu preferované potravy, mechanických omezení nebo vlastním fylogenetickém postavením. Rovněž obývaný habitat může souviset jak s nabídkou lovících strategií, tak s morfologickými znaky druhu, převážně týkajících se ústního ústrojí. Jazyk se účastní většiny lovících pohybů u terestrických obojživelníků, a i u některých akvatických. Jeho odlišné způsoby elongace jsou dnes rozděleny do několika kategorií. Tyto kategorie jsou obvykle druhově specifické. Kromě zpracování informací o vizuálním vnímání a mechanismů lovu, je práce doplněna vymapováním jednotlivých kategorií elongace jazyka na fylogenetický strom. Cílem bylo udělat si představu o evoluci způsobu lovu u této skupiny a zjistit případnou souvislost s typem potravy či habitatem.
Abstract v angličtině:
Visual perception holds the dominant position among other senses in amphibians. It provides vital information about any potential prey or predators in the surrounding area. Any information, gained through optical sensors, is then directly evaluated in brain, activating different behavioral reactions: prey catching or predator avoidance behaviour. Decision is based on individual parameters of stimuli. In case of identifying a prey stimulus an innate behavior pattern is activated. There are many prey catching strategies in amphibians. Their selecting may vary due to many aspects including food preferences, mechanical constraints or a phylogenetic position of the species. Habitat may also have an influence over hunting strategy or even morphological characters of species, mostly regarding their oral system. Tongue plays an important role in almost every prey catching movement in terrestrial and also in some aquatic amphibians. There are different types of tongue elongation in amphibians that are divided into several categories, which can affect the hunting strategy for each species. Apart from creating a summary about visual perception and hunting mechanisms, this thesis includes a mapping of different types of tongue elongation on a phylogenetic tree of amphibians. The main goal of this task is to find a theoretical way of evolution of this trait and to put it into comparison of habitat and food preference among species.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Košinárová 2.2 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lucie Košinárová 1.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Košinárová 88 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Košinárová 52 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D. 115 kB
Stáhnout Posudek oponenta as. MUDr. Rudolf Černý, CSc. 882 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D. 152 kB