velikost textu

Pomoc obětem trestných činů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pomoc obětem trestných činů
Název v angličtině:
Assistance to Victims of Crime
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Barbora Pacáková
Vedoucí:
JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.
Id práce:
207951
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 5. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
oběť trestného činu, práva oběti, zákon o obětech trestných činů
Klíčová slova v angličtině:
crime victim, victim’s rights, Victims of Crime Act
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se věnuje pomoci obětem trestných činů, převážně ve smyslu její české právní úpravy, jejímu souladu s unijní úpravou a praktickou aplikací, byť poskytuje rovněž historický a teoretický výklad o obětech. Diplomová práce reflektuje účinnou právní úpravu. Práce má za cíl nabídnout ucelený pohled na problematiku pomoci obětem, poskytnout rozbor a zhodnocení právní úpravy práv obětí, zejména dle zákona o obětech trestných činů, zhodnotit přínosy jeho první velké novely a navrhnout vhodné změny právní úpravy de lege ferenda. Posledním z cílů diplomové práce je zhodnocení současné úrovně pomoci poskytované obětem trestných činů. Obsah práce se člení do pěti částí, nadto obsahuje úvod a závěr. Úvodní části se věnuje historickému a mezinárodními kontextu pomoci obětem trestných činů, a to od starověku až do současnosti, se zaměřením na mezinárodní záruky na úrovni Rady Evropy, Evropské unie a Organizace spojených národů. Druhá část vymezuje pojem oběti a poškozeného trestným činem, a nabízí jejich srovnání, zejména z důvodu, že se jedná o stěžejní pojmy pro následující výklad. Třetí část práce je věnována teoretickému pojednání o obětech trestných činů z hlediska kriminologie, resp. viktimologie. S ohledem na tematické zaměření, tato část práce rozebírá pouze typologie obětí, proces viktimizace a jeho druhy. Závěrečná kapitola patří dělení újmy vznikající obětem trestných činů. Čtvrtá část se zabývá jednotlivými typy poskytované pomoci, se kterými se lze v praxi setkat bez ohledu na to, zda mají relevantní právní zakotvení. Těžiště práce spočívá v závěrečné části páté analyzující a hodnotící zákonnou úpravu pomoci obětem de lege lata. První kapitola je věnována vybraným institutům trestního řádu, chránícím oběti (právu zvolit si zmocněnce, souhlasu poškozeného s trestním stíháním, předběžným opatřením, nárokem poškozeného v tzv. adhezním řízení, prohlášení oběti o dopadu trestného činu). Druhá kapitola pracuje se zákonem o obětech trestných činů. Další členění kapitoly odpovídá systematice zákona o obětech. Autorka zdůrazňuje problematická ustanovení a předkládá konkrétní návrhy možných změn de lege ferenda. Součástí je také zhodnocení úrovně poskytované ochrany oběti, opírající se o praktické zkušenosti pomáhajících subjektů. Následný závěr práce vyhodnocuje dosažení vytyčených cílů a poskytuje rekapitulaci autorčiných zjištění.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis focuses on the assistance to crime victims, mostly in terms of Czech legislation, its compliance with the European legislation and its application in real life, it does, however, provide historical and theoretical explanation about crime victims. The thesis reflects the legislation, that is in effect at the time. The main aim of the thesis is to offer a comprehensive view on the issue of assistance to victims, to analyse and evaluate the legislation of victims' rights, especially under the Victims of Crime Act, and to assess the benefits of its first major amendment. The last goal of the thesis is to evaluate the current quality of assistance provided to crime victims. The thesis consists of five parts, in addition it also contains an introduction and a conclusion. The first part offers historical and international insight into the assistance of crime victims and details how this field has evolved over the last hundred years. It also places the issue into historical context while analysing international requirements laid down by the Council of Europe, the European Union and the United Nations. Part 2 explains legal terms “victim” and “injured party”, providing a comparison of these two terms with a view toward their use in subsequent chapters of this thesis. Part 3 contains theoretical treatise on crime victims in terms of criminology, respectively. victimology. With regard to the thematic focus, this chapter describes only various typologies of crime victims, victimization process and its types. The following chapter defines types of harm the victim might suffer. In part 4, various types of assistance provided to victims in practice, regardless of the existence of relevant regulations, are analysed. The core of the thesis, however, is in the final part that deals with legislation of assistance to crime victims., its analysis and evaluation. The first chapter is dedicated to several provisions in the Penal Code, protecting victims (the right to choose an attorney, prosecution with consent from the injured, preliminary injunctions, the victim's claim in collateral proceedings and the victim impact statement). The second chapter deals with the Victims of Crime Act. Further division of the chapter is in accordance with the systematic of the Victims of Crime Act. The author emphasizes problematic provisions and de lege ferenda proposals are being submitted. It also includes an evaluation of the quality of the assistance to crime victims, based on the experience of victim support services. At the conclusion, the achievement of the goals set forth in the introduction is evaluated and key findings are summarized.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Barbora Pacáková 1.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Barbora Pacáková 124 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Barbora Pacáková 108 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. 113 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D. 119 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB