velikost textu

Problematika osobnosti pachatele v kriminologii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika osobnosti pachatele v kriminologii
Název v angličtině:
The Issue of an Offender´s Personality in Criminology
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Dominika Poučenská
Vedoucí:
PhDr. Alena Marešová, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc.
Id práce:
207948
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
osobnost pachatele, kriminologie, hospodářská kriminalita
Klíčová slova v angličtině:
offender's personality, criminology, economic crime
Abstrakt:
Problematika osobnosti pachatele v kriminologii Abstrakt Cílem této diplomová práce bylo popsat problematiku osobnosti pachatele v kriminologii. První část práce se věnuje vymezení základních pojmů, kriminologickým teoriím a osobnosti pachatele z pohledu obecných poznatků a poté z pohledu forenzní psychologie. Druhá část se zabývá problematikou hospodářských trestných činů, především vymezuje pojem hospodářské kriminality, popisuje českou právní úpravu hospodářských trestných činů, zabývá se příčinami, prevencí a specifickými znaky pachatelů hospodářské kriminality. V třetí části se pokouším aplikovat své nabyté znalosti na konkrétní případ pachatele hospodářské kriminality. Vzhledem k tomu, že osobnost pachatele má významnou roli při objasňování příčin vzniku kriminality, došlo v průběhu dějin ke vzniku mnoha kriminologických teorií, které se snažily objasnit, co způsobuje vznik kriminálního jednání. Tyto teorie se zaměřují na faktory biologické, psychologické, sociologické apod. Každý člověk má osobnost, která je u každého jedince originální. Některé prvky naší osobnosti neovlivníme, např. temperament, jiné se u nás vytváří a mění v průběhu našeho života, např. prvky určující náš charakter. Pro výzkum osobnosti pachatele má také zásadní roli motivace, která stojí za každým trestným činem. Hospodářská kriminalita prozatím nemá jednoznačnou definici, nicméně ji lze zjednodušeně vymezit jako protiprávní jednání, kterého se pachatelé dopouštějí ve snaze získat finanční prospěch, nebo jiné výhody na úkor státu, nebo jiných subjektů. Předmětem hospodářské kriminality jsou především hospodářské trestné činy vymezené v hlavě VI. zvláštní části trestního zákoníku. Pachatelé hospodářské kriminality jsou často označováni jako pachatelé s bílými límečky. Vyznačují se především vysokým postavením, vzdělaností, schopností snadno navazovat kontakty a prosazovat svou vůli. Hospodářská kriminalita má největší podíl na škodách způsobených trestnými činy, a proto je potřebné se ji snažit co nejvíce předcházet a zamezovat. Poznatky o osobnosti pachatele, jeho motivace a dalších příčinách, které vedly ke spáchání trestného činu, jsou významné především z hlediska prevence, rozhodování o vině a trestu. Klíčová slova: osobnost pachatele, kriminologie, hospodářská kriminalita
Abstract v angličtině:
The Issue of an Offender’s Personality in Criminology Abstract The aim of this master’s thesis was to describe the issue of the offender’s personality in criminology. The first part of the thesis deals with the definition of basic terms, criminological theories and the offender’s personality from the perspective of general knowledge, and then from the perspective of forensic psychology. The second part deals with the issue of economic crimes, mainly defines the concept of economic crime, describes the Czech legal regulation of economic crimes, deals with the causes, prevention and specific characteristics of the economic crime offenders. In the third part of the thesis, I try to apply my acquired knowledge to a specific case of the economic crime offender. Since the offender's personality has a significant role to play in clarifying the causes of crime, many criminological theories have emerged over the course of history to clarify what causes criminal behavior. These theories focus on biological, psychological, sociological factors, etc. Each individual has a personality which is unique. Some elements of our personality can’t be affected, e.g. temperament, other are created and changed during the course of our lives, e.g. elements that determine our character. The motivation behind every offense also plays a crucial role in researching the offender's personality. For the time being, economic crime has no explicit definition, but it can be simplified as an offense committed by the offenders in an attempt to obtain financial benefits or other benefits at the expense of the state or other entities. In particular, economic crime is defined in Title 6 of the special section of the Czech Criminal Code. Economic crime offenders are often referred to as white-collar offenders. Above all, they are characterized by high status, education, the ability to easily establish contacts and promote their will. Economic crime has the largest share on the damage caused by criminal acts, so it is necessary to try to prevent it as much as possible. The knowledge of the offender’s personality, his motivation and other causes that led to the commission of the crime are particularly important in terms of prevention, decision making on guilt and punishment. Key words: offender’s personality, criminology, economic crime
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Dominika Poučenská 1.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Dominika Poučenská 190 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Dominika Poučenská 193 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Alena Marešová, Ph.D. 139 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc. 135 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 152 kB