velikost textu

Právní skutečnosti bránící výkonu práce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní skutečnosti bránící výkonu práce
Název v angličtině:
Legal facts limiting work performance
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Nikola Vitáčková
Vedoucí:
doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Jakub Tomšej
Id práce:
207938
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Právní skutečnosti, zaměstnanec, zaměstnavatel
Klíčová slova v angličtině:
Legal facts, employee, employer
Abstrakt:
Abstrakt Cílem práce je zanalyzovat právní úpravu právních skutečností bránících výkonu práce v České republice s rozborem konkrétních překážek v práci na straně zaměstnance i na straně zaměstnavatele a důsledků, které překážky v práci mají na ostatní podstatné instituty pracovního práva. Diplomová práce obsahuje šest základních kapitol, přičemž první kapitola je věnována definici pracovněprávních vztahů a jednotlivých pojmů, které jsou stěžejní nejen pro tuto práci, ale také pro celé odvětví pracovního práva. Druhá kapitola obsahuje rozbor jednotlivých druhů právních skutečností bránících výkonu práce. Třetí kapitola je zaměřena na právní skutečnosti bránící výkonu práce na straně zaměstnance, přičemž tyto skutečnosti jsou rozděleny do třech skupin. První skupinou jsou důležité osobní překážky uvedené v § 191 zákoníku práce, druhou skupinou jsou jiné důležité překážky v práci, které jsou taxativně vyjmenovány v nařízení vlády č. 590/2006 Sb. a třetí skupinu tvoří překážky v práci z důvodu obecného zájmu. Čtvrtá kapitola je věnována právním skutečnostem bránícím výkonu práce na straně zaměstnavatele. Tato kapitola obsahuje 5 částí, přičemž každá z nich se zabývá konkrétní skutečností na straně zaměstnavatele, jenž je uvedena v zákoníku práce. Tématem páté kapitoly jsou právní skutečnosti bránící výkonu práce neupravené v zákoníku práce, přičemž tato kapitola se skládá z šesti částí, přičemž první z nich představuje pojetí otcovské dovolené v českém právním řádu, druhá z nich je věnována problematice stávky, třetí část se věnuje problematice výluky, čtvrtá část popisuje režim neplaceného volna, pátá část nás seznamuje s institutem nazývaným jako sick days, neboli zdravotní volno a šestá část této kapitoly má přesah do práva trestního, neboť jejím tématem je vazba a výkonu trestu v případě zaměstnanců. Poslední kapitola uvádí právní následky, které překážky v práci mají na podstatné instituty pracovního práva, kterými jsou odměňování, pracovní doba, zkušební doba, dovolená a skončení pracovního poměru. Klíčová slova: právní skutečnosti bránící výkonu práce, zaměstnanec, zaměstnavatel
Abstract v angličtině:
Legal facts limiting work performance Abstract The aim of the final thesis is to analyse legislation of legal facts limiting work performance in Czech republic with analysis of particular legal facts limiting work performance on the side of employees and as well on the side of employers and consequences that legal facts have on another important institutes of the Labour Law. The final thesis contains six main chapters whereas the first chapter is dedicated to definition of the employment relations and individuals terms that are fundamental not only for this thesis but also for the whole Labour Law´s sector. The second chapter contains analysis of the individual kinds of the legal facts limiting performance. The third chapter is focused on the legal facts limiting work performance on the side of the employee, whereas these facts are divided into three groups. The first group contains important personal obstacles to work which are named in the Labour Code, particularly in the paragraph 191, the second group contains another important obstacles to work which are exhaustively listed by the Government Ordinance No. 590/2006 and the third group is formed by the obstacles to work reasoned by the public interest. Legal facts limiting work performance on the side of the employer are presented in the fourth chapter. This chapter was made up by five parts whereas each of the part is focused on the individual legal fact on the side of the employer that is listed in the Labour Code. Legal facts limiting work performance that are not modified in the Labour Code are the theme of the fifth chapter whereas this chapter contains six parts where the first one present the paternity leave in the Czech law, the second one is given to the issue of the strike, the third one contains the issue of lockout, the forth one describe the system of unpaid leave, the fifth part is focused on the institute of the sickdays and the sixth one overlaps to the criminal law because the theme of this chapter is detention and the enforcement in the case of employees. The last chapter presents legal conclusions that legal facts limiting work performance has on the important parts of the Labour Law like the remuneration, working hours, trial period, holiday and the termination of the employment. Key words: legal facts, employee, employer 6
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Nikola Vitáčková 1.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Nikola Vitáčková 189 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Nikola Vitáčková 193 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. 72 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jakub Tomšej 341 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 152 kB