text size

Use of kinematic-constrained decays in the alignment of the Belle II detector.

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Use of kinematic-constrained decays in the alignment of the Belle II detector.
Title (in czech):
Využití kinematicky podmíněných rozpadů v alignmentu detektoru Belle 2.
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Martin Kaplan
Supervisor:
RNDr. Peter Kodyš, CSc.
Opponent:
RNDr. Peter Kvasnička
Consultant:
Mgr. Tadeáš Bilka
Thesis Id:
207936
Faculty:
Faculty of Mathematics and Physics (MFF)
Department:
Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Study programm:
Physics (B1701)
Study branch:
General Physics (FOF)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
04/02/2020
Defence result:
Excellent
Language:
English
Keywords (in czech):
Analýza, millepede, GBL, basf2, python, C++, ROOT
Keywords:
Analysis, millepede, GBL, basf2, python, C++, ROOT
Abstract (in czech):
Tato práce je studií Monte Carlo simulací několika různých vzorků a některých jejich kombinací pro track-based alignment dráhových detektorů v experimentu Belle II. Je prováděn alignment současně vrstev driftové komory, sensorů vr- cholového detektoru včetně parametrů deformací a half-shellů vrcholového de- tektoru za využití setu lineárních omezení. Mezi studované vzorky patrí miony z kosmického záření, páry mionů z procesu e+e− → µ+µ− s využitím omezení na vrchol v interakčním bodě i bez něho a páry mionů z kinematicky podmíněného rozpadu J/Ψ → µ+µ−. Výkon několika kombinací vzorků v proceduře align- mentu dráhových detektorů je analyzován. Jedna z kombinací je identifikována jako vhodný vzorek pro alignment reálného detektoru, který začal nabírat data na jaře roku 2019 a tedy výsledky této práce jsou první ucelenou analýzou systematických a statistických chyb spojených s realistickým scénářem v exper- imentu Belle II. 1
Abstract:
This thesis is a Monte Carlo study of several distinct samples and some of their combinations for track-based alignment of tracking detectors at the Belle II experiment. Simultaneous alignment of drift chamber layers, vertex detector sensors including their deformation parameters and vertex detector half-shells is performed using a set of linear constraints. Samples of muon tracks from cosmic rays, muon pairs from the e+e− → µ+µ− process with and without the inter- action point vertex constraint and muon pairs from the kinematic-constrained J/Ψ → µ+µ− decay are studied. Performance of certain combinations of sam- ples in the alignment procedure of the tracking detectors is analyzed. One combination of samples is identified as a suitable sample for the alignment of the real detector, which started its operation in spring 2019 and thus the results of this thesis present a first comprehensive analysis of systematic and statistical errors associated with a realistic scenario of the Belle II detector. 1
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Martin Kaplan 10.89 MB
Download Abstract in czech Bc. Martin Kaplan 57 kB
Download Abstract in english Bc. Martin Kaplan 57 kB
Download Supervisor's review RNDr. Peter Kodyš, CSc. 126 kB
Download Opponent's review RNDr. Peter Kvasnička 117 kB
Download Defence's report prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc. 152 kB