velikost textu

Use of kinematic-constrained decays in the alignment of the Belle II detector.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Use of kinematic-constrained decays in the alignment of the Belle II detector.
Název v češtině:
Využití kinematicky podmíněných rozpadů v alignmentu detektoru Belle 2.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martin Kaplan
Vedoucí:
RNDr. Peter Kodyš, CSc.
Oponent:
RNDr. Peter Kvasnička
Konzultant:
Mgr. Tadeáš Bilka
Id práce:
207936
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Program studia:
Fyzika (B1701)
Obor studia:
Obecná fyzika (FOF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Analýza, millepede, GBL, basf2, python, C++, ROOT
Klíčová slova v angličtině:
Analysis, millepede, GBL, basf2, python, C++, ROOT
Abstrakt:
Tato práce je studií Monte Carlo simulací několika různých vzorků a některých jejich kombinací pro track-based alignment dráhových detektorů v experimentu Belle II. Je prováděn alignment současně vrstev driftové komory, sensorů vr- cholového detektoru včetně parametrů deformací a half-shellů vrcholového de- tektoru za využití setu lineárních omezení. Mezi studované vzorky patrí miony z kosmického záření, páry mionů z procesu e+e− → µ+µ− s využitím omezení na vrchol v interakčním bodě i bez něho a páry mionů z kinematicky podmíněného rozpadu J/Ψ → µ+µ−. Výkon několika kombinací vzorků v proceduře align- mentu dráhových detektorů je analyzován. Jedna z kombinací je identifikována jako vhodný vzorek pro alignment reálného detektoru, který začal nabírat data na jaře roku 2019 a tedy výsledky této práce jsou první ucelenou analýzou systematických a statistických chyb spojených s realistickým scénářem v exper- imentu Belle II. 1
Abstract v angličtině:
This thesis is a Monte Carlo study of several distinct samples and some of their combinations for track-based alignment of tracking detectors at the Belle II experiment. Simultaneous alignment of drift chamber layers, vertex detector sensors including their deformation parameters and vertex detector half-shells is performed using a set of linear constraints. Samples of muon tracks from cosmic rays, muon pairs from the e+e− → µ+µ− process with and without the inter- action point vertex constraint and muon pairs from the kinematic-constrained J/Ψ → µ+µ− decay are studied. Performance of certain combinations of sam- ples in the alignment procedure of the tracking detectors is analyzed. One combination of samples is identified as a suitable sample for the alignment of the real detector, which started its operation in spring 2019 and thus the results of this thesis present a first comprehensive analysis of systematic and statistical errors associated with a realistic scenario of the Belle II detector. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Kaplan 10.89 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Kaplan 57 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Kaplan 57 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Peter Kodyš, CSc. 126 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Peter Kvasnička 117 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc. 152 kB