velikost textu

Vybrané problémy dokazování v trestním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybrané problémy dokazování v trestním řízení
Název v angličtině:
Selected issues of proving in criminal proceedings
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Ivo Polanský
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D.
Id práce:
207912
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
7. 12. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dokazování, důkaz, důkazní prostředek, pravda, skutečnost
Klíčová slova v angličtině:
proving, evidence, body of evidence, truth, fact
Abstrakt:
Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá procesem dokazování v trestním řízení, jeho analýzou a základními zásadami, též ústavními limity, v jejichž rámci by proces dokazování měl být uskutečňován. Stranou pozornosti nezůstaly ani některé další, zejména právně-filozofické otázky, které s dokazováním v trestním, resp. právním procesu bezprostředně souvisejí. Zvolené téma lze nepochybně považovat neustále za velice aktuální. To proto, že dokazování v trestním řízení je vedle samotného rozhodování tou nejdůležitější procesní činností, kterou provádějí OČTŘ a na které se podílejí též další subjekty, které se trestního řízení účastní. Cílem této rigorózní práce je podat stručný a ucelený náhled na některé, za tímto účelem vybrané problémy dokazování v trestním řízení. Pochopitelně vzhledem ke zvolenému vymezení a uspořádání tématu, jeho rozsahu, nelze komplexně zpracovat vše co s problematikou dokazování souvisí. Za stěžejní pro předmětnou práci lze považovat kapitoly 5, 6 a 7, jelikož zejména právě ty poskytují analýzu stávající právní úpravy dokazování v trestním procesu. Svůj zásadní význam mají základní zásady dokazování a též jeho ústavní limity, kterým je věnována pozornost v kapitolách 3 a 4. Míra pozornosti věnována základním zásadám je pochopitelná, neboť to jsou právě ony, jimiž by měl být, mimo jiné, i proces dokazování ovládán. Jejich význam se v současné době navíc stále zvyšuje, jelikož dle ustálené judikatury Ústavního soudu ČR lze za ústavně konformní trestní řízení považovat pouze takové, ve kterém obecné soudy zcela respektují platné zásady procesního práva. V kapitole 8 se pak práce zabývá některými právně-filozofickým otázkami, které se k procesu dokazování bezprostředně vztahují. Práce rozebírá pojmy jako je pravda a skutečnost, protože tyto jsou nepochybně právě pro proces dokazování a jeho výsledek klíčové. V rámci této kapitoly je pozornost věnována též některým názorům, které se vztahují k pojmu materiální pravda. Smyslem těchto posledních kapitol není poskytnout k dané problematice kategorické závěry a výstupy, ale spíše mohou eventuálně vést k diskuzi a zamyšlení. V samotném závěru pak práce obsahuje stručné shrnutí dosažených poznatků. Na ně navazuje vlastní hodnocení stávající právní úpravy těch institutů, na které se předmětná práce zaměřuje. Součástí závěru jsou též návrhy de lege ferenda, ne snad proto, že by autor považoval stávající právní úpravu za nedostačující, nebo nedokonalou. Ale nepochybně lze konstatovat, že vzhledem k vývoji samotného trestního procesu, vývoji společnosti a jejích požadavků na zákonnou úpravu a v neposlední řadě též vzhledem k požadavkům ustálené judikatury a jejím výkladovým pravidlům, je nepochybně třeba některé jeho instituty kvalitnějším způsobem upravit či doplnit. 1
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals in particular with the analysis of the process of presentation of evidence in penal proceedings, its basic principles, as well as the constitutional limitations within which the evidence-making process should be carried out. However, some other questions, especially legal and philosophical ones that are directly related to the presentation of evidence in the penal or legal proceedings cannot be ignored. The chosen topic can undoubtedly be considered to be very topical. This is because the presentation of evidence in penal proceedings is, besides the decision-making process itself, the most important procedural activity carried out by the bodies responsible for penal proceedings and participated by other entities involved in the penal proceedings. The aim of this thesis is to give a brief and comprehensive overview of some specifically selected problems of presentation of evidence in penal proceedings. Naturally, with regard to the chosen topic and its scope, it is not possible to comprehensively process all the areas that are related to the issue of presentation of evidence. Chapter 5, 6 and 7 can be considered crucial to the thesis in question, as they provide, in particular, the analysis of existing evidence-making legislation in penal proceedings. The basic principles of presentation of evidence and its constitutional limits, as elaborated in chapters 3 and 4, are of the fundamental importance. The degree of attention paid to the basic principles is understandable, since they are the ones that should, among other things, govern the process of presentation of evidence. At present, their significance is even still increasing since according to the settled case law of the Constitutional Court of the Czech Republic, only such penal proceedings in which general courts fully respect the applicable principles of procedural law can be considered constitutionally conformable. Chapter 8 of the thesis deals with some legal and philosophical questions that are directly related to the process of presentation of evidence. The thesis analyzes concepts such as the truth and reality, since these are undoubtedly essential to the process of presentation of evidence. Within this chapter, attention is also paid to some of the views that relate to the notion of the material truth. The purpose of these final chapters is not to provide categorical conclusions and outputs to the concerned issue, but rather to provoke thoughts. At the very end, the thesis contains a brief summary of the findings. This is followed by the evaluation of the existing legal regulations of the institutes that the thesis in question is focused on. Part of the conclusion contains also the de lege ferenda proposals, however not because the author considers the existing legislation to be inadequate or imperfect. It is obviously possible to say that, given the development of the penal proceedings, the 1 development of the society and its requirements for legal regulation, and last but not least, the requirements of settled case law and its interpretative rules, it is undoubtedly necessary to amend or improve some of the institutes. 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ivo Polanský 1.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ivo Polanský 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ivo Polanský 35 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 147 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D. 192 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 176 kB