velikost textu

Právo na obhajobu v trestním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právo na obhajobu v trestním řízení
Název v angličtině:
The Right to Defense in Criminal Proceedings
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Petra Hejdová
Vedoucí:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Oponent:
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Id práce:
207911
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
19. 3. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Právo na obhajobu, Spravedlivý proces, Nutná obhajoba právnické osoby
Klíčová slova v angličtině:
The Right to Defense, Fair Trial, Mandatory Defense of a Legal Person
Abstrakt:
Právo na obhajobu v trestním řízení - Abstrakt Rigorózní práce se zabývá tématem práva na obhajobu v trestním řízení. Jejím cílem je podat nástin právní úpravy práva na obhajobu de lege lata a zaměřit se přitom na její problematické aspekty. Mezi takové analyzované problematické aspekty v práci patří především aktuální interpretační problémy, kdy jsou v ní následně také navržena jejich možná řešení. Práce je rozčleněna do tří jednotlivých částí, ve kterých je problematice práva na obhajobu systematicky věnována pozornost, a to od nejobecnější právní úpravy obsažené v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv v části první, přes konkrétnější zakotvenou v českém právním řádu v části druhé, až po rozbor podrobné právní úpravy institutu nutné obhajoby v České republice v části třetí. V první části rigorózní práce je právo na obhajobu nejprve zařazeno do kontextu práva na spravedlivý proces, kdy jsou následně rozebrány jeho dílčí prvky ve světle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Vzhledem k poměrně vágní formulaci jednotlivých dílčích práv v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv, tvořících ve svém komplexu právo na obhajobu, je v práci snaha o vyřešení nejasností spojených s jejich výkladem, kdy je základ pro argumentaci čerpán především v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva či související odborné literatuře. V první části však nejsou opominuty ani ústavní základy, jakožto východiska zákonné úpravy práva na obhajobu v České republice. Druhá část práce je následně ve stejném duchu dedikována zákonnému zakotvení práva na obhajobu v českém právním řádu. Závěrečná část práce se na rozdíl od dvou předchozích podrobně věnuje pouze jedinému institutu souvisejícího s právem na obhajobu, a sice institutu nutné obhajoby. Volba právě tohoto institutu vyplývá z autorčina přesvědčení o jeho nedostatečném zastoupení v odborné literatuře. Tato problematika je analyzována jak de lege lata ve smyslu trestního řádu a zákona o soudnictví ve věcech mládeže, tak de lege ferenda ve smyslu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Polemika nad vhodností zakotvení institutu nutné obhajoby i ve vztahu k právnickým osobám je následně zakončena formulací konkrétních doporučení pro možnou budoucí právní úpravu.
Abstract v angličtině:
The Right to Defense in Criminal Proceedings - Abstract This rigorosum thesis deals with the issue of the right to defense in criminal proceedings. It aims to provide an overview of its effective legal regulation de lege lata and it also focuses on its problematic aspects. Contemporary interpretative issues are being analysed and also suggestions how to solve them are presented. The thesis is divided into three parts. Whereas the first part is dedicated to the subject of general legal regulation incorporated in the European Convention on Human Rights, the second part includes an analysis of this matter in the Czech legal order and the last part comprises of a thorough study of detailed legal regulation of the specific institute of mandatory defense in the Czech Republic. In the first part of the rigorosum thesis, the right to defense is initially put in the context of the right to a fair trial where its individual specific elements are examined with regard to the European Convention on Human Rights. Given the quite vague formulation of minimal rights set out in the European Convention on Human Rights that only in their complex state form the right to defense in its entirety, the thesis aims to solve unclear aspects of its interpretation as a whole. Grounds for these suggestions are based upon the case law of the European Court of Human Rights as well as upon relevant specialised legal literature. Constitutional roots of the legal regulation of the right to defense in the Czech Republic are however also not omitted in the first part. The second part is quite similar in its approach, only it is dedicated to the legal regulation of the right to defense in the Czech legal order. The final part of the rigorosum thesis on the contrary to the first two is more detailed in its scope, since it is aimed specifically at only one legal institute of the right to defense – the mandatory defense. The author chose to elaborate specifically this institute since she is convinced that this matter is not analysed sufficiently in specialised legal literature. Initially, this topic is examined de lege lata with regard to the Criminal Procedure Code and the Juvenile Justice Act as well as de lege ferenda with regard to the Act on Criminal Liability of Legal Persons and Procedure against them. The polemic about the suitability of legal regulation of mandatory defense also with regard to legal persons is subsequently concluded with formulation of specific suggestions for possible future legal regulation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Hejdová 1.45 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Hejdová 426 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Hejdová 254 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 145 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 504 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 173 kB