velikost textu

Trestní odpovědnost právnických osob a možnost jejich vyvinění prostřednictvím compliance programů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestní odpovědnost právnických osob a možnost jejich vyvinění prostřednictvím compliance programů
Název v angličtině:
Criminal liability of legal entities and possibility of their exculpation through compliance programmes
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Michal Doležal
Oponent:
JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D.
Id práce:
207910
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
17. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Trestní odpovědnost právnických osob, vyvinění, compliance program
Klíčová slova v angličtině:
Criminal liability of legal entities, exculpation, compliance program
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá problematikou trestní odpovědnosti právnických osob, a to zejména institutem vyvinění ve smyslu § 8 odst. 2 písm. b) a odst. 5 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Právní úprava institutu vyvinění v tomto zákoně totiž budí značnou řadu otázek právní nauky i právní praxe, přičemž tyto otázky nejsou dosud rozhodovací praxí tuzemských soudů zpravidla zodpovězeny. Za cíl si tato práce klade představení v tuzemském právu nepříliš známého nástroje v podobě compliance programu, který tvoří systém preventivních, detekčních a reaktivních opatření, jež mají za cíl předcházet protiprávnímu jednání v rámci činnosti právnické osoby, taková jednání případně odhalovat a vhodně na ně reagovat. Současně může být funkční compliance program předpokladem pro aplikaci institutu vyvinění. Ačkoliv se tato práce věnuje hlavně trestněprávní odpovědnosti právnických osob, neopomíjí ani souvislosti s odpovědností správněprávní a soukromoprávní. Práce je rozčleněna do čtyř kapitoly. První kapitola představuje institut trestní odpovědnosti právnických osob v širších historických, právních i mezinárodních souvislostech. Obsahem této kapitoly je též vylíčení okolností přijímání právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob v České republice. Druhá kapitola se věnuje právní úpravě vzniku a zániku trestní odpovědnosti v tuzemské právním řádu, tedy především příslušným ustanovení zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Vedle toho tato kapitola rozebírá i další ustanovení tohoto zákona, která mohou být relevantní z hlediska compliance programů. Zejména tato kapitola upozorňuje na sporné otázky související s úpravou trestní odpovědnosti právnických osob v tuzemském právu. Třetí kapitola se ptá především na příčiny kriminality právnických osob, jejichž znalost je žádoucí při přípravě konkrétních opatření, která mají být v rámci činnosti právnické osoby zaváděna. Zejména se tak tato kapitola věnuje kriminologickým teoriím kriminality právnických osob a kriminogenním faktorům ovlivňujícím vznik tohoto typu kriminality. Tématem poslední kapitoly jsou pak právě compliance programy. Právě poslední kapitola usiluje o naplnění cíle této práce v podobě návrhu systému vhodných opatření, která budou sloužit nejen k naplnění podmínek pro aplikaci institutu vyvinění, ale budou též skutečně předcházet protiprávnímu jednání v rámci činnosti právnické osoby.
Abstract v angličtině:
Abstract This master’s thesis focuses on the topic of criminal liability of legal entities, particularly on the concept of exculpation within the meaning of Section 8 subsection 1 paragraph b) and subsection 5 of the Act No. 418/2011 Coll., Act on Criminal Liability of Legal Entities and Proceeding Against Them. The reason for our focus rests in fact that the legal rules regulating the concept of exculpation in this act are highly controversial among legal scholars and legal practitioners where there is usually no relevant case law providing answers for resolving such controversies so far. The aim of this thesis is to introduce to the domestic law a not very familiar instrument of a compliance program consisting of preventive, detective and reactive measures designed to prevent criminal behaviour within legal entities, to eventually detect such behaviour and to respond to such behaviour. Concurrently, an effective compliance program can fulfil conditions for the application of the exculpation provisions. Even though the focus of this thesis is on criminal liability of legal entities, it does not omit the context of administrative and civil liability. The thesis is divided into four chapters. The first chapter introduces the concept of criminal liability of legal entities in a broader historic, legal and international context. This chapter also describes the circumstances related to the enactment of criminal liability of legal entities in the Czech Republic. The second chapter focuses on legal rules regulating the rise and expiry of criminal liability of legal entities, thus especially on the relevant provisions of the Act No. 418/2011 Coll., Act on Criminal Liability of Legal Entities and Proceeding Against Them. On top of that, this chapter explains other provisions of this act relevant to compliance programmes. It is this chapter which mostly point out the controversies relating to criminal liability of legal entities in the domestic law. The third chapter raises questions about causes of corporate criminality because the knowledge about these causes is desirable for preparation of particular measures implemented then in a legal entity. This chapter is, therefore, focused especially on criminological theories on corporate crime and criminogenic factors influencing genesis of this kind of crime. Compliance programmes are the topic of the last chapter. It is the last chapter which seeks to achieve the aim of this thesis resting in the proposal of a system of appropriate measures, which not only fulfil the conditions for application of the exculpation provisions, but also genuinely prevent criminal behaviour within a legal entity.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michal Doležal 2.98 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michal Doležal 111 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michal Doležal 88 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D. 142 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 340 kB