velikost textu

Povinnost mlčenlivosti zaměstnance v základním pracovněprávním vztahu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Povinnost mlčenlivosti zaměstnance v základním pracovněprávním vztahu
Název v angličtině:
An Employee's Duty of Confidentiality in a Basic Labour Relationship
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Hana Brodská
Oponent:
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Id práce:
207909
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
10. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
povinnost mlčenlivosti zaměstnance, povinnost loajality zaměstnance, základní pracovněprávní vztah
Klíčová slova v angličtině:
employee’s duty of confidentiality, employee’s duty of loyalty, basic labour relationship
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se věnuje problematice povinnosti mlčenlivosti zaměstnanců zaměstnaných v základním pracovněprávním vztahu. Zejména se snaží nalézt odpověď na otázku, zda existuje jakási „obecná“ povinnost mlčenlivosti o určitých skutečnostech, kterou jsou povinni zachovávat všichni zaměstnanci, neboť zákoník práce takovou povinnost výslovně nestanoví. V opačném případě by totiž taková povinnost mohla být ujednána pouze smluvně. Diplomová práce je rozdělena do čtyř částí. V první části je věnována pozornost samotnému institutu povinnosti mlčenlivosti a jeho obsahu, neboť je nezbytné ujasnit si, co se „povinností mlčenlivosti“ rozumí. Tato část obsahuje definice povinnosti mlčenlivosti vypracované různými autory odborné literatury včetně definice vypracované autorkou diplomové práce. Ve druhé části leží těžiště diplomové práce, neboť se zabývá povinností mlčenlivosti zaměstnanců obsažené v zákoníku práce. Autorka se věnuje jak tzv. „zvláštním“ povinnostem mlčenlivosti, které jsou zákoníkem práce výslovně stanoveny pro některé skupiny zaměstnanců, tak zkoumání existence „obecné“ povinnosti mlčenlivosti všech zaměstnanců vykonávajících pro zaměstnavatele práci na základě uzavřeného základního pracovněprávního vztahu. Tato část diplomové práce se rovněž zabývá povinností loajality zaměstnance, která s povinností mlčenlivosti blízce souvisí. Třetí část je věnována rozboru vybraných soudních rozhodnutí, která se vztahují k povinnosti mlčenlivosti a povinnosti loajality zaměstnance, jakož i ke kolizi těchto povinností mimo jiné s právem zaměstnance na svobodu projevu zaručenému v článku 17 Listiny základních práv a svobod. Ve čtvrté části se autorka věnuje problematice smluvní úpravy povinnosti mlčenlivosti zaměstnance, přičemž čtenáři zejména přibližuje některá omezení autonomie vůle, které by smluvní strany měly vzít v úvahu. Tato část rovněž obsahuje pojednání o některých smluvních ujednáních povinnosti mlčenlivosti zaměstnance, se kterými se lze v praxi setkat, a to ohledně obchodního tajemství zaměstnavatele a o výši mzdy zaměstnance. V závěru diplomové práce autorka shrnuje svůj názor na existenci obecné povinnosti mlčenlivosti zaměstnance, přičemž předkládá návrh na možné výslovné zakotvení této povinnosti v zákoníku práce.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis deals with the topic of an employee’s duty of confidentiality in a basic labour relationship. It seeks to find an answer to the question of whether there is some kind of a “general” employee’s duty of confidentiality of certain facts, to which all the employees must oblige. The Czech Labour Code does not explicitly define this duty. If a general duty does not exist, it would have to be stipulated contractually. This diploma thesis is divided into four parts. The first part pays attention to the duty of confidentiality as such. It focuses on its content because it is essential to clarify what the “duty of confidentiality” means. Definitions of the duty of confidentiality created by different expert literature authors are covered in this part including the definition created by the author of this thesis. The second part represents the core of this diploma thesis since it deals with an employee’s duty of confidentiality as it is stipulated by the Labour Code. The author addresses the so-called “special” duties of confidentiality which are explicitly stated in the Labour Code for certain groups of employees. Moreover, this part examines the general duty of confidentiality applicable to all employees who carry out work based on a concluded basic labour relationship. An employee’s duty of loyalty is also explored in this part since it is closely connected to the duty of confidentiality. In the third part, the author analyses selected court rulings which relate to an employee’s duty of confidentiality and the duty of loyalty. The collision of the two duties with an employee’s right to the freedom of speech guaranteed by article 17 of the Charter of Fundamental Rights and Freedoms is analysed in this part as well. The fourth part looks into the topic of contractual layout of an employee’s duty of confidentiality. It specifically focuses on several limitations of the autonomy of will which the contracting parties should take into account. The author also discusses some contractual provisions of an employee’s duty of confidentiality which may be encountered in practice concerning an employer’s trade secret and an employee’s wage amount. In the conclusion of this diploma thesis, the author summarizes her opinion of the existence of general employee’s duty of confidentiality and, at the same time, she introduces a proposal for potential and explicit enshrining of this duty in the Labour Code.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Hana Brodská 1.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Hana Brodská 122 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Hana Brodská 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 213 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 433 kB