velikost textu

Legalita vojenského zásahu během občanské války v Jemenu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Legalita vojenského zásahu během občanské války v Jemenu
Název v angličtině:
Legality of the intervention during Yemeni Civil War
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jiří Hambálek
Vedoucí:
doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc.
Id práce:
207902
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
16. 10. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
intervence, pozvání, rezoluce, legalita, legitimita
Klíčová slova v angličtině:
intervention, invitation, resolution, legality, legitimacy
Abstrakt:
Shrnutí Cílem této práce bylo odpovědět na otázku, byl-li vojenský zásah koalice vedené Saúdskou Arábií, provedený v rámci operace Decisive Storm v průběhu občanské války v Jemenu v roce 2015 v souladu s mezinárodním právem či nikoli. Za tímto účelem je práce rozdělena do tří částí. První část práce, tvořená kapitolami 1 – 6, je zaměřena na rozbor případů legálního použití síly v mezinárodních vztazích, tedy případů sebeobrany, akcí Rady bezpečnosti podle kapitoly VII Charty OSN, intervence na pozvání vlády, koncept humanitární intervence a koncept R2P a roli oblastních dohod a organizací kolektivní bezpečnosti při udržování mezinárodního míru a bezpečnosti. Druhá část, tvořená kapitolou 7, obsahuje případovou studii, jejímž předmětem je počátek občanské války v Jemenské republice na přelomu let 2014 a 2015. Tato kapitola se zabývá příčinami a průběhem politické krize, která přerostla v občanskou válku mezi hútijskými milicemi a vládními ozbrojenými silami a vyvrcholila svržením prezidenta Hádího a následnou intervencí vojenských sil koalice arabských států vedené Saúdskou Arábií, na podporu jemenské vlády. Účelem této kapitoly je poskytnout ucelený a podrobný přehled aktivit jednotlivých aktérů konfliktu, zejména politických rozhodnutí prezidenta Hádího, okolností jejich přijetí, rozbor příslušných rezolucí Rady bezpečnosti, věnovaných řešení tohoto konfliktu a dále též rozbor vojenského zásahu koalice v rámci operace Decisive Storm. Třetí část této práce, reprezentovaná kapitolou 8, je věnována hodnocení legality samotného zásahu koaličních států z hlediska ius ad bellum. Kapitola se věnuje zejména analýze textu příslušných rezolucí, kterými Rada bezpečnosti reagovala na stále se zhoršující politickou a bezpečnostní situaci v Jemenu, zvacího dopisu, na jehož základě k intervenci došlo a hodnocení legitimity prezidenta Hádího, v době vystavení pozvání intervenčních jednotek. Zásah v Jemenu v rámci operace Decisive Storm je možné považovat za příklad intervence na základě pozvání vlády, proběhlý s vědomím Rady bezpečnosti, jehož účelem bylo stabilizovat pozici vlády prezidenta Hádího a ukončit probíhající občanskou válku. Ačkoli je tedy zásah v rámci operace Decisive Storm možné považovat z hlediska ius ad bellum za legální, samotný průběh operace z hlediska ius in bello takto jednoznačně hodnotit nelze. Nezbytné je též zmínit skutečnost, že intervence zdaleka nesplnila očekávání a původně politická krize tak s přispěním koaliční intervence přerostla v dlouhotrvající občanskou válku, jejíž konec je zatím bohužel v nedohlednu. Klíčová slova: intervence, pozvání, rezoluce, legalita, legitimita
Abstract v angličtině:
LEGALITY OF THE INTERVENTION DURING YEMENI CIVIL WAR Abstract The main purpose of this paper is to answer the questuion, if the Saudi Arabian-led intervention code-named operation Decisive Storm in Yemen during Yemeni civil war in 2015 was in accordance with the international law, precisely in accordance with the ius ad bellum. To achieve this purpose, the paper is divided into three parts. The first one, represented by chapters 1-6, describes self-defence, armed actions of the Security Council under the chap. VII of the UN Charter, intervention by invitation, concept of the humanitarian intervention and R2P concept. The role of regional arrangements in peacekeeping is also mentioned. The second part, represented by chap. 7, contains a case study whose object is the beginning of the Yemeni civil war at the turn of the year 2014and 2015 between president Hadi forces supported by the Saudi Arabian-led coalition and the Houthi rebels. The chapter 7 contains a detailed summary of various political decisions, UN Security Council resolutions, battles and campaigns, including the operation Decisive Storm. The third part, chap. 8, is pointed on the question of legality of the intervention. Albeit the invitation by president Hadi, the legality of the intervention was questioned. This chapter contains an analysis of UN Security Council resolutions, Hadi’s invitation lettre and an appraisal of Hadi’s legitimacy after his resignation and escape from San’a. The Saudi Arabian-led intervention code-named operation Decisive Storm can be classified as an intervetion by invitation, which was in accordance with the ius ad bellum, but the legality of the intervention progress sis quite questionable. Moreover the operation Decisive Storm didn’t fulfill expectations and unfortunately escalated into long-standing civil and religious war lasting to this day. Key words: intervention, invitation, resolution, legality, legitimacy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiří Hambálek 1.94 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jiří Hambálek 354 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jiří Hambálek 130 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D. 196 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc. 101 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 269 kB