velikost textu

Relevantní trhy v energetice (v rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Relevantní trhy v energetice (v rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže)
Název v angličtině:
Relevant markets in the energy sector (in decision-making practice of the Office for the Protection of Competition)
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Tereza Kujaníková
Vedoucí:
JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Id práce:
207901
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
11. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
relevantní trh, hospodářská soutěž, energetika, elektroenergetika, plynárenství, teplárenství, trh s uhlím
Klíčová slova v angličtině:
Relevant Market, Competition, Energy, Electricity Sector, Gas Sector, Heating Sector, Coal Market
Abstrakt:
Relevantní trhy v energetice (v rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže), Abstrakt Cílem této rigorózní práce je analyzovat problematiku vymezování relevantních trhů v energetice. Konkrétně určit, jaké relevantní trhy byly v tomto sektoru vymezeny Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, příp. Evropskou komisí. Důvodem pro zvolení tohoto tématu byla absence jeho předchozího komplexního zpracování navzdory jeho nezpochybnitelnému významu jak pro soutěžitele, tak pro samotnou hospodářskou soutěž. Vymezení relevantního trhu je nezbytným předpokladem pro vydání rozhodnutí soutěžním úřadem ve věci samé (při posuzování spojení soutěžitelů, zneužití dominantního postavení i protisoutěžní dohody). Rigorózní práce je rozdělena do tří částí, které se věnují různým aspektům identifikování relevantních trhů v energetice. První, úvodní část, je věnována vymezení rozsahu zkoumané problematiky a základnímu objasnění terminologie používané při jejím zpracování, tj. pojmům hospodářská soutěž, soutěžitel a energetika. Druhá část blíže zkoumá metodologii vymezování relevantních trhů. Tato část se skládá z pěti kapitol. První z nich se zaměřuje na definici relevantního trhu a jeho význam. Kapitola druhá až čtvrtá pojednávají o jednotlivých rovinách vymezování relevantního trhu, tj. o hledisku věcném, geografickém a časovém. Poslední kapitola této části se věnuje tomu, jak k dané problematice přistupuje ÚOHS. Třetí část je vystavěna na samotné rozhodovací praxi ÚOHS věnující se předmětnému tématu. Je rozdělena do několika kapitol obsahujících komplexní přehled relevantních trhů dle jednotlivých oblastí, které pod energetiku přímo spadají nebo s tímto sektorem úzce souvisí (tj. elektroenergetika, plynárenství, teplárenství, uhlí, vedlejší energetické produkty a emisní povolenky). Kapitoly jsou rozděleny do několika sekcí, ve kterých jsou předmětné relevantní trhy blíže zkoumány, tzn. je hodnocena a komparována rozhodovací praxe ÚOHS a Evropské komise a je předvídán její případný budoucí vývoj v rámci nadcházejících rozhodnutí soutěžních případů.
Abstract v angličtině:
Relevant markets in the energy sector (in decision-making practice of the Office for the Protection of Competition) Abstract The purpose of my thesis is to analyze the issue of relevant markets delineation in energy sector. More precisely, to determine which relevant markets have been identified in this sector by the Czech Office for the Protection of Competition, eventually by the European Commission. The reason for my research derives from absence of any comprehensive study dealing with the subject matter, despite its essential importance both for competitors and competition itself. To identify relevant markets is a prerequisite for ruling competition cases by antimonopoly authorities (while assessing concentration of undertakings, abuse of a dominant position or anticompetitive agreements). The thesis is composed of three parts, each of them dealing with different aspects of relevant markets delineation. Part One is introductory and defines scope and basic terminology used in the thesis: competition, competitors and energy. Part Two examines more closely methodology of identifying relevant markets. This part consists of five chapters. Chapter One focuses on relevant market definition and its importance. Chapters Two to Four deal with different perspectives of its delineation, i.e. product, geographic and time dimension. Chapter five looks at Czech antimonopoly authority approach to the topic. Part Three is based on decision practice of the Czech Office for the Protection of Competition regarding the subject matter. This part is composed of several chapters providing complex summary of relevant markets sorted by separate energy sector areas, as well as other closely related markets (electricity sector, gas sector, heating sector, coal, secondary energy products and EU emission allowances). Chapters are subdivided into several sections in order to investigate the issue more closely, i.e. to compare and evaluate findings of Czech Office for the Protection of Competition and European Commission, to assess them and to anticipate prospecting conception within upcoming decisions in competition cases.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Tereza Kujaníková 1.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Tereza Kujaníková 55 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Tereza Kujaníková 20 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. 371 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 351 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 176 kB