velikost textu

Ústavnost opakovaného jmenování soudních funkcionářů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ústavnost opakovaného jmenování soudních funkcionářů
Název v angličtině:
Constitutionality of Reappointment of Presidents and Vicepresidents of Courts
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Viktor Derka
Oponent:
JUDr. Jiří Hřebejk
Id práce:
207897
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra ústavního práva (22-KUP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
28. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
soudní správa, soudcovská nezávislost, funkční období
Klíčová slova v angličtině:
court administration, judicial independence, periods of office
Abstrakt:
Ústavnost opakovaného jmenování soudních funkcionářů Abstrakt Předkládaná diplomová práce se zabývá interdisciplinárně tématy správního a ústavního práva, a to zejména otázkami opakovaného ustanovování soudních funkcionářů ve spojení s časově omezenými funkčními obdobími. Hlavní posuzovanou hypotézou je v kontextu daného tématu deklarovaná protiústavnost současné správní praxe spojená s opakovaným jmenováním i časově omezenými funkčními obdobími. Současná praxe pověřování soudců či předsedů senátu výkonem jednotlivých úkolů soudní správy dle zákona o soudech a soudcích též představuje deficity v oblasti právního státu. Toto je v případě moci soudní poměrně nešťastné, zvláště prismatem toho, že Ministerstvo spravedlnosti není ve své dozorčí úloze příliš aktivní. Proto je vedlejším účelem této práce též nabídnout alternativní efektivnější modely současné byrokratické soudní správy. Za tímto účelem práce vychází nejen z teoretickoprávních hledisek reprezentovaných primárními prameny ve formě zákonů, jiných předpisů a judikatury spolu se sekundárními prameny ve formě odborných článků a jiných publikací, nýbrž také vychází z vlastní analýzy aktuální správní praxe, ve které je čerpáno zejména z bezpočtu žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Na popis české úpravy soudní správy zpracovaný v první části práce navazuje komparativní část srovnávající českou soudní správu se systémem správy soudnictví v SRN, která vychází jednak z relevantní německé legislativy a judikatury, dále z německy mluvící odborné literatury. V závěrečné třetí části práce nabízí úvahy de lege ferenda pro vyřešení hlavních ústavněprávních problémů vyplývajících z problémů nastíněných v první části práce, k čemuž zužitkovává též nabyté zahraniční poznatky. Shora uvedené hypotézy diplomová práce potvrzuje, zejména v návaznosti na problematickou aplikaci zákonných institutů ve správní praxi. Konečným závěrem práce proto je doporučení buďto promyšlené širší reformy zavádějící tzv. soudní samosprávu, nebo ponechání základu současného byrokratického správního systému za současného rozšíření spolupůsobení reprezentantů moci soudní na soudní správě (s inspirací v německé úpravě). Klíčová slova: soudní správa, soudcovská nezávislost, funkční období 217
Abstract v angličtině:
Constitutionality of Reappointment of Presidents and Vice- Presidents of Courts Abstract This diploma thesis deals with the interdisciplinary topics of administrative and constitutional law, especially with questions of re-appointment of presidents and vice-presidents of courts in connection with time-limited periods of office. The main hypothesis considered in the context of the given topic is the unconstitutionality of the current administrative practice associated with repeated appointment as well as time-limited periods of office. The current practice of empowering the judges by performing the individual tasks of the judicial administration under the Act on Courts and Judges also constitutes deficit in the rule of law. This is quite unfortunate in the case of the judiciary, especially in the sense that the Ministry of Justice is not very active in its supervisory role. Therefore, the secondary purpose of this work is also to offer alternative, more efficient models of the current bureaucratic judicial administration. For this purpose, the thesis is based not only on theoretical legal aspects represented by primary sources in the form of laws, other regulations and jurisprudence, together with secondary sources in the form of expert articles and other publications, but also based on its own analysis of current administrative practice, which draws mainly from countless applications on information pursuant to Act No. 106/1999 Coll., on free access to information. The description of the Czech judicial administration elaborated in the first part of the thesis is followed by a comparative part comparing the Czech judicial administration with the system of judicial administration in Germany, based on the relevant German legislation and case law, as well as on the German-speaking professional literature. In the final part of the thesis, the de lege ferenda deliberations are stated to solve the main constitutional law problems arising from the problems outlined in the first part of the thesis, which also makes use of acquired foreign knowledge. The thesis confirms the mentioned hypothesizes, especially in connection with the problematic application of legal institutes in administrative practice. The conclusion of the thesis is therefore the recommendation of either a well-thought-out wider reform introducing so-called judicial self-government or leaving the foundations of the current bureaucratic administrative system as they are, while widening the co-operation of the judicial power representatives according to German administrative model. Keywords: court administration, judicial independence, periods of office 218
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Viktor Derka 7.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Viktor Derka 185 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Viktor Derka 177 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jiří Hřebejk 39 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 356 kB