velikost textu

Vybrané problémy trestního postihu mladistvých

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybrané problémy trestního postihu mladistvých
Název v angličtině:
The selected problems of juvenile justice
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Klára Stojanová
Oponent:
JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D.
Id práce:
207881
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
17. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mládež, sankcionování, vývojová psychologie
Klíčová slova v angličtině:
Juveniles, sanctioning, developmental psychology
Abstrakt:
Název diplomové práce v českém jazyce, abstrakt v českém jazyce a klíčová slova Název diplomové práce: Vybrané problémy trestního postihu mladistvých Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá problematikou trestního postihu mládeže v kontextu práva a psychologie, s cílem zaměřit se na problematické oblasti právní úpravy, zhodnotit je a předložit v tomto kontextu návrhy de lege ferenda. Práce je rozdělena do tří na sebe navazujících kapitol. První kapitola se zabývá vybranou právní úpravou trestního postihu mládeže, zejména s důrazem na sankcionování mládeže. Konkrétně je v rámci této kapitoly pojednáno o modelech zacházení s delikventní mládeží, principech sankcionování mladistvých, systému sankčních opatření, problematice sankcionování dětí mladších patnácti let a o otázce hranice trestní odpovědnosti a jejího stanovení. Na závěr kapitoly jsou uvedeny statistické údaje, které se k výše zmíněným institutům váží. Druhá kapitola je věnována psychologickým aspektům trestního postihu mládeže. V rámci této kapitoly jsou postupně popsány vybrané zásadní poznatky vývojové psychologie, konkrétně se práce věnuje obecné charakteristice relevantních vývojových období jedince a stručnému popisu vybraných periodizací lidského vývoje, s důrazem na vývoj kognitivní a morální. Třetí kapitola diplomové práce zjištění z obou výše zmíněných kapitol propojuje, zejména předkládá zhodnocení právní úpravy týkající se vybraných oblastí (přístupy k mládeži: modely a principy, věkové hranice v trestním právu, limity zahrnutí morálního vývoje do právní úpravy, otázky sankcionování mládeže) a přichází s návrhy de lege ferenda. Klíčová slova Mládež, sankcionování, vývojová psychologie
Abstract v angličtině:
Název diplomové práce v anglickém jazyce, abstrakt v anglickém jazyce a klíčová slova Title of the thesis: The selected problems of juvenile justice Abstract This diploma thesis deals with the issue of criminal punishment of juveniles in the context of law and psychology in order to focus on the problematic areas of legal regulation, evaluate those areas and present proposals de lege ferenda in this context. The thesis is divided into three consecutive chapters. The first chapter deals with the selected legal regulation of the juvenile justice, especially with the emphasis on sanctioning the youth. More specifically, this chapter focuses on the models of dealing with delinquent youth, the principles of sanctioning juveniles, the sanction system, the problem of sanctioning of children under the age of 15 and the question of the age limit of criminal responsibility and its determination. At the end of the chapter the statistical data, which relate to the above-mentioned institutes, are presented. The second chapter is devoted to the psychological aspects of the juvenile justice. Within the framework of this chapter are gradually described selected basic issues of developmental psychology. In particular, the thesis deals with the general characteristics of the relevant development periods of the individual and a brief description of selected periodicities, with an emphasis on cognitive and moral development. The third chapter of the diploma theses links the two chapters above, in particular it presents the evaluation of legal regulation concerning selected areas (approaches to youth: models and principles, age limits in criminal law, limits of the integration of moral development into the criminal law, question of punishment of youth) and presents proposals de lege ferenda. Keywords Juveniles, sanctioning, developmental psychology
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Klára Stojanová 995 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Klára Stojanová 63 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Klára Stojanová 82 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D. 141 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 338 kB