velikost textu

Příprava protinádorových léčiv vázaných v apoferritinu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příprava protinádorových léčiv vázaných v apoferritinu
Název v angličtině:
Preparation of anticancer drugs bound in apoferritin
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Pavlína Fürbacherová
Vedoucí:
Mgr. Radek Indra, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jitka Koblihová
Id práce:
207857
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Biochemie (B1406)
Obor studia:
Biochemie (BBIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
apoferritin, cabozantinib, rakovina, cílená léčba, nanočástice, protinádorová léčiva
Klíčová slova v angličtině:
apoferritin, cabozantinib, cancer, targeted therapy, nanoparticles, anticancer drugs
Abstrakt:
Abstrakt Rakovina patří mezi nejzávažnější problémy, se kterými se potýká moderní medicína. V posledních letech došlo k velkému rozvoji nanotechnologií a jejich použití v medicíně. Cílem je zefektivnit podávání léčiv a přispět tak k léčbě nádorových onemocnění. Uložení látky do nanočástice může být řešením při nízké stabilitě léčiva a/nebo může přispět k eliminaci nežádoucích vedlejších účinků. Nanočástice apoferritin, která byla sledována v této bakalářské práci, je forma běžně se vyskytujícího proteinu ferritinu. V jeho struktuře se nachází dutina, do které je možné vložit požadované léčivo. Jeho chemické vlastnosti (vysoká stabilita při extrémních teplotách a široké škále pH, snadná manipulace pomocí změny pH) a také biokompatibilita z něj dělají potenciálně vhodný transportér. V předkládané bakalářské práci byla studována schopnost apoferritinu inkorporovat do své struktury protinádorové léčivo cabozantinib. Jedná se o tyrosinkinázový inhibitor ´používaný pro léčbu karcinomu štítné žlázy, ledvinových buněk a hepatocelulárního karcinomu. Dále byl sledován vliv konečné hodnoty pH na vznik komplexu apoferritinu s cabozantinibem a také stabilita tohoto komplexu. Ze získaných výsledků vyplývá, že apoferritin může enkapsulovat cabozantinib do své vnitřní struktury, přičemž konečná hodnota pH na tento proces nemá prakticky žádný vliv. Porovnáme-li výsledky měření stability, lze říci, že komplex apoferritinu s cabozantinibem není příliš stabilní a dochází k uvolňování cabozantinibu. Klíčová slova rakovina, nanočástice, apoferritin, protinádorová léčiva, cílená léčba, canozantinib
Abstract v angličtině:
Abstract Cancer is one of the most serious problems, which modern medicine faces. In recent years, nanotechnologies and their use in medicine, has developed greatly. The aim is to make drug administration more effective and help to improve treatment of cancer illnesses. Incorporation of chemical substance into a nanoparticle can solve the problem with low stability of the drug, and/or it help to eliminate side effects. Nanoparticle apoferritin, which was studied in this thesis, is a form of commonly occurring protein ferritin. Its structure contains cavity, that can be used for incorporation of drug. Its chemical structure (high temperature stability and stability at wide pH range, easy manipulation by changing pH) and its biocompatibility makes apoferritin a potentionally suitable transporter. Presented thesis studied apoferritin‘s ability to incorporate anticancer drug cabozantinib into its structure. Cabozantinib is tyrosine kinase inhibitor which is used for treatment of thyroid cancer, renal cell carcinoma and hepatocellular carcinoma. The effect of final pH to the formation of the complex of apoferritin with cabozantinib, and stability of this complex was also studied in this thesis. Considering the results we can say that apoferritin is able to encapsulate cabozantinib into its inner structure. As we see in results, final pH doesn’t affect this process. Considering stability results we can say that complex of apoferritin with encapsulated cabozantinib is not very stable and cabozantinib is released from complex. [In Czech] Keywords cancer, nanoparticles, apoferritin, anticancer drugs, targeted therapy, cabozantinib
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavlína Fürbacherová 902 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Pavlína Fürbacherová 90 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Pavlína Fürbacherová 86 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Radek Indra, Ph.D. 230 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jitka Koblihová 473 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. 154 kB
Stáhnout Errata Bc. Pavlína Fürbacherová 176 kB