velikost textu

Chronotyp, denní režim a jeho souvislosti se sociodemografickými charakteristikami a životním stylem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Chronotyp, denní režim a jeho souvislosti se sociodemografickými charakteristikami a životním stylem
Název v angličtině:
Chronotype, daily regime and its relationship with socio-demographic characteristics and life style
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Markéta Cápíková
Vedoucí:
PharmDr. Alena Sumová, DSc.
Oponent:
PhDr. Markéta Sedláčková, Ph.D.
Konzultant:
doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.
Id práce:
207854
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (N6703)
Obor studia:
Sociologie (SOC)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sociální čas|biologický čas|životní styl|social jetlag|chronotyp
Klíčová slova v angličtině:
social time|biological time|social jetlag|chronotype|life style
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá popisem vzorku české populace z hlediska chronotypu a jeho vztahu k sociodemografickým charakteristikám a k proměnným postihujícím životní styl. Snahou této práce je také popsat zkoumaný vzorek z hlediska sociálního jetlagu. Práce se opírá zejména o kvantitativní metody, konkrétně jednotlivé formy regresních analýz, které umožňují postihnout vliv nezávislých proměnných na proměnnou závislou. V analytické části se zpracovávají data pocházející z šetření Qualitas 2016 v rámci projektu Strategie AV21. Analýza odhalila existenci asociace mezi chronotypem a pohlavím, respektive mezi chronotypem a věkem. Také se ukázalo, že extrémní sovy konzumují návykové látky ve větší míře než extrémní skřivani. Sovy mají také zpravidla vyšší BMI, nižší psychickou pohodu a častěji trpí sociálním jetlagem než osoby s časnou cirkadiánní preferencí. Sociální jetlag se však netýká pouze respondentů s pozdní cirkadiánní preferencí, ale celého analyzovaného vzorku. Průměrná délka sociálního jetlagu ve zkoumaném vzorku je 66 minut. Analýza dále odhalila souvislost sociálního jetlagu a abúzu užívání návykových látek.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis focuses of czech population´s description from the perspective of chronotype and its relationship to sociodemographic characteristics and to variables affecting lifestyle. The aim of this thesis is to describe the sample examined in terms of social jetlag. The thesis is based mainly on quantitative methods, specifically I was using individual forms of regression analyzes, which allow to capture the influence of independent variables on the dependent variable. The analytical part data from Qualitas 2016 survey within the AV21 Strategy project are processed. The analysis revealed the existence of an association between chronotype and gender, respectively between chronotype and age. It also turned out that extreme owls consume addictive substances to a greater extent than extreme larks. Owls also generally have higher BMI, lower psychological well-being and more often suffer from social jetlag than those with early circadian preference. However, the social jetlag does not only concern respondents with late circadian preference, but the whole sample analyzed. The average length of social jetlag in the sample is 66 minutes. The analysis also revealed the link between social jetlag and addictive substance abuse.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Markéta Cápíková 1.72 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Markéta Cápíková 182 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Markéta Cápíková 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Markéta Cápíková 57 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Alena Sumová, DSc. 218 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Markéta Sedláčková, Ph.D. 227 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 154 kB